Wiadomości http://bip.tyczyn.pl OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna – miejsca do plakatowania. Tue, 20 Aug 2019 14:49:09 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1215 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna dotyczące udostępnienia gminnych słupów ogłoszeniowych i tablice informacyjnych na urzędowe obwieszczenia oraz plakaty dla komitetów wyborczych w wyborach posłów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.  ... KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Tue, 20 Aug 2019 09:05:53 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1215 KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa - Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia Fri, 16 Aug 2019 12:21:04 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia" ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa Fri, 09 Aug 2019 15:46:32 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 30 lipca 2019 roku - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kielnarowa poprzez budowę odcinka linii kablowej ziemnej i słupów oświetleniowych na działkach nr ewid. 1454/2, 1455/6, 1455/9, 1463/2, 1464/2, 1465/5, 1465/7, 1465/9, 1468/2, 1467/2... Fri, 09 Aug 2019 15:44:24 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 30 lipca 2019 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 lipca 2019 roku zostało wszczęte postępowanie...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV Boguchwała-Błażowa p. Tyczyn od słupa nr 15 do słupa nr 27, słupowej stacji transformatorowej oraz nawiązań SN i nN na części działek nr ewid. 2950/2, 44/3, 43/1, 44/2, 44/1, 54/3, 70... Fri, 09 Aug 2019 15:40:07 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 30 lipca 2019 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w ramach zadania: budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej G108921 w miejscowości Kielnarowa na części działek nr ewid. 770, 745/3, 758/1, 815/4, 815/3, 744/1, 743, 678/2, 678/1, 816/3, 677/3, 677/2, 817/1, 821/4... Fri, 09 Aug 2019 15:38:25 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 01 sierpnia 2019 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w ramach zadania: budowa oświetlenia ulicznego ul. Potoki w Tyczynie na działkach nr ewid. 1275/1, 1274/1, 1273/3, 1273/5, 1272/1, 1260/1, 1260/2, 1253/1, 1252/1, 1251/1, 1250/1, 1200/1, na części działek nr ewid... Fri, 09 Aug 2019 15:36:05 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 06 sierpnia 2019 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - budowa odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w ramach przebudowy linii SN 15 kV Boguchwała-Błażowa przez Tyczyn od słupa nr 95 do słupa nr 11 wraz z odgałęzieniem do stacji transformatorowej Tyczyn 5, Kielnarowa 10 i do słupa nr 3/5 na części... Fri, 09 Aug 2019 15:34:24 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 09 sierpnia 2019 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej, dz. 550/4, 62/2 wraz z przebudową istniejącej sieci teletechnicznej” na działkach nr ewid. 280/2, 279/2 oraz na części działek nr ewid. 282/7, 282/4, 282/6, 282/5, 281/1, 550/4, 280/1, 27/2, 278/4, 278/2, 279/5... Fri, 09 Aug 2019 15:31:55 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 12 marca 2019 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna - budowa oświetlenia ulicznego dwóch dróg gminnych, dz. 596 i 602 na części działek nr ewid. 569/1, 573/2, 573/1, 574, 579/4, 612, 602, 608, 583/2, 583/1, 587/2, 587/7, 601/1, 601/3, 596, 598, 599, 600/1, 708/1, 600/3, 600/4, 600/5, 707/3, 704, 703, 702, 700... Fri, 09 Aug 2019 15:29:30 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 08 lutego 2019 roku   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 06 lutego 2019 roku zostało wszczęte postępowanie...... PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA I GMINY TYCZYN NA LATA 2018-2021 Fri, 09 Aug 2019 08:11:05 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1097 ... Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Tyczynie - rok 2018 - 2019 (VIII kadencja) Fri, 09 Aug 2019 08:09:07 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1074 ... Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Thu, 08 Aug 2019 14:50:17 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...... KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCZYNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: INSPEKTOR Mon, 05 Aug 2019 14:47:20 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCZYNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTOR (nazwa stanowiska pracy)   Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn...... ZARZĄDZENIE NR 65.2019 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia. Mon, 29 Jul 2019 15:11:17 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE NR 65.2019 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 22 lipca 2019 r.       w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia.   Na podstawie art.11 ust.1 i 2 i art.15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...... OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji zmieniającą decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów samochodowych i warsztatu samochodowego – bez lakierowania i bez malowania na... Wed, 24 Jul 2019 13:35:40 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 O B W I E S Z C Z E N I E            Burmistrz Tyczyna, stosownie do art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na...... Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 26 lipca 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 Tue, 23 Jul 2019 08:49:42 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 26 lipca 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Porządek obrad: Otwarcie sesji. Ustalenie porządku...... Obwieszczenie Komisji Okregowej Nr 132 w Tyczynie z dnia 12 lipca 2019 r. Thu, 18 Jul 2019 13:58:40 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1214 ... PROGRAM RODZINA 500+ Mon, 15 Jul 2019 13:21:22 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1181 Najważniejsze zmiany w Programie Rodzina 500 plus od 1 lipca 2019 r. Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało: wszystkim dzieciom do 18-go roku życia na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie, bez względu na dochody uzyskiwane przez...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna - budowa odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w ramach przebudowy linii SN 15 kV Boguchwała-Błażowa przez Tyczyn od słupa nr 95 do słupa nr 11 wraz z odgałęzieniem do stacji transformatorowej Tyczyn 5, Kielnarowa 10 i do słupa nr 3/5 na części... Thu, 11 Jul 2019 12:04:53 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 11 lipca 2019 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 08 lipca 2019 roku zostało wszczęte postępowanie...... OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o przystąpieniu do sporządzania VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn Thu, 11 Jul 2019 12:03:19 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA   o przystąpieniu do sporządzania VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn   Na podstawie art. 11 pkt 1 i 11a pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...... OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o przystąpieniu do sporządzania VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn Thu, 11 Jul 2019 10:45:38 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA   o przystąpieniu do sporządzania VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn   Na podstawie art. 11 pkt 1 i 11a pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o przystąpieniu do sporządzania VIII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn Wed, 10 Jul 2019 14:54:46 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA   o przystąpieniu do sporządzania VIII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn   Na podstawie art. 11 pkt 1 i 11a pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o...... OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o przystąpieniu do sporządzania VIII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn Wed, 10 Jul 2019 14:39:36 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA   o przystąpieniu do sporządzania VIII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn   Na podstawie art. 11 pkt 1 i 11a pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacji zespołu parkowego w Tyczynie Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-25 ...