Wiadomości http://bip.tyczyn.pl Burmistrz Tyczyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Thu, 07 Dec 2017 13:35:26 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117.2017 Burmistrza Tyczyna z dnia 7 grudnia 2017 r.   Ogłoszenie   Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn...... OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu XI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn Wed, 06 Dec 2017 09:08:52 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Tyczyn, dnia 06.12.2017 r RGB.6720.1.2017   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu XI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn   Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o...... Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Tyczyn na lata 2016-2022 Tue, 05 Dec 2017 11:32:58 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1097 ... Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2017 r. Tue, 05 Dec 2017 11:30:15 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1097 ... Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyczyn” na 2017 r. Tue, 05 Dec 2017 11:25:02 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1097 ... REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY TYCZYN Tue, 05 Dec 2017 11:11:06 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1009 ... REGULAMIN PRACY URZEDU MIEJSKIEGO W TYCZYNIE Tue, 05 Dec 2017 11:06:04 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1009 ... REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W TYCZYNIE Tue, 05 Dec 2017 11:02:20 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1009 ... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz odprowadzeniem wody surowej ze studni S3 zlokalizowanej w rejonie „ROSY” do projektowanej stacji uzdatniania wody w miejscowości Borek Stary w gminie Tyczyn” na części działek nr ewid. 1223, 1243/3... Thu, 30 Nov 2017 12:39:43 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 30 listopada 2017 roku Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z...... Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w miejscowości Tyczyn Thu, 23 Nov 2017 14:24:07 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1173 ... Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tyczyn na lata 2017 – 2021 z perspektywą do 2024 roku Wed, 22 Nov 2017 12:35:25 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1097 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tyczyn na lata 2017 – 2021 z perspektywą do 2024 roku ... Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Wed, 22 Nov 2017 12:29:25 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie... Obwieszczenie o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tyczyn na lata 2017 – 2021 z perspektywą do 2024 roku Wed, 22 Nov 2017 12:25:19 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100   Obwieszczenie o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tyczyn na lata 2017 – 2021 z perspektywą do 2024 roku Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...... Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi. Fri, 17 Nov 2017 10:34:45 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi.   W dniach od 5 października 2017 r. do 6 listopada 2017 r. odbyły się konsultacje w sprawie „Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi...... Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi. Fri, 17 Nov 2017 10:30:48 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi.   W dniach od 5 października 2017 r. do 6 listopada 2017 r. odbyły się konsultacje w sprawie „Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 10 listopada 2017 roku budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody w miejscowości Kielnarowa - Obszary, Kielnarowa, Borek Stary. Tue, 14 Nov 2017 11:28:05 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna  z dnia 10 listopada 2017 roku   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 października 2017 r. (po uzupełnieniu wniosku w...... Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert zlecanych organizacjom pozarządowym z budżetu gminy Tyczyn w 2018 r. Tue, 14 Nov 2017 11:21:25 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert zlecanych organizacjom pozarządowym z budżetu gminy Tyczyn w 2018 r. ... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kielnarowa poprzez budowę odcinka linii kablowej ziemnej, słupów oświetleniowych na działkach nr ewid. 1377/1, 1378/3, 1378/5, 1379/3, 1380/1, 1381/8, 1381/10, 1381/12, 1381/14, 1381/16, 1326/11, 1326/10 oraz na... Thu, 02 Nov 2017 14:01:33 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 02 listopada 2017 roku   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 października 2017 r. zostało wszczęte...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz odprowadzeniem wody surowej ze studni S3 zlokalizowanej w rejonie „ROSY” do projektowanej stacji uzdatniania wody w miejscowości Borek Stary w gminie Tyczyn na części działek nr ewid. 1223, 1243/3... Thu, 02 Nov 2017 14:00:13 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 27 października 2017 roku   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 11 października 2017 r. (po uzupełnieniu w dniu...... POMIESZCZENIA URZĘDU Thu, 02 Nov 2017 08:46:29 +0100 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1127 PARTER Pokój 10 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mgr Ewelina Bartoń - inspektor mgr Ewelina Osinko - starszy inspektor Justyna Zawada - pomoc administracyjna Aneta Nowak - pomoc administracyjna mgr Dorota Sówka-Szmigiel - asystent rodziny tel. (17) 221 93 10 w. 10...... Ogłoszenie - Pozytywną weryfikację pod względem formalnym przeszły wnioski o udzielenie dotacji z budżetu gminy Tyczyn na rozwój sportu na rok 2018 Thu, 26 Oct 2017 14:34:49 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Ogłoszenie Pozytywną weryfikację pod względem formalnym przeszły wnioski o udzielenie dotacji z budżetu gminy Tyczyn na rozwój sportu na rok 2018, złożone przez: - LKS „Jar” w Kielnarowej, - LKS „Herman” w Hermanowej, - MKS „Strug” w Tycznie, - UKS „Flimero” w...... ZARZĄDZENIE Nr 103.2017 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 6 października 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Tue, 24 Oct 2017 10:37:33 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE Nr 103.2017 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 6 października 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.   Na art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna budowa drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego km 0+417 – 0+550 w Tyczynie Mon, 23 Oct 2017 12:58:20 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie  Burmistrza Tyczyna z dnia 20 października 2017 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu w dniu 20 października 2017 r. (piątek) o godz. 9.00 Thu, 12 Oct 2017 09:58:44 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 20 października 2017 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie sesji. Ustalenie porządku obrad. Wybór Komisji...... Wykaz przyznanych dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków z budżetu gminy Tyczyn w 2017 roku Thu, 05 Oct 2017 12:38:45 +0200 http://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Wykaz przyznanych dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków z budżetu gminy Tyczyn w 2017 roku   Rodzaje zadań:   Prace konserwatorskie ołtarza głównego /III etap/ i balustrady wraz z......