Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE - 2018 (VII kadencja)

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
UCHWAŁA NR XLVI.321.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2018 r. Plik pdf 351.29 KB
UCHWAŁA NR XLVI.322.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyczyn. Plik pdf 140.44 KB
UCHWAŁA NR XLVI.323.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Tyczyn jednostkach oświatowych. Plik pdf 137.47 KB
UCHWAŁA NR XLVI.324.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tyczyn. Plik pdf 167.98 KB
UCHWAŁA NR XLVI.325.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat trzech. Plik pdf 136.30 KB
UCHWAŁA NR XLVI.326.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tyczyn dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Plik pdf 238.53 KB
UCHWAŁA NR XLVI.327.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla Przedszkola Publicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika w Tyczynie w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Plik pdf 132.96 KB
UCHWAŁA NR XLVI.328.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Plik pdf 191.71 KB
UCHWAŁA NR XLVI.329.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Tyczyn dla spółek wodnych oraz sposobu jej rozliczania. Plik pdf 456.35 KB
UCHWAŁA NR XLVI.330.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej. Plik pdf 324.37 KB
UCHWAŁA NR XLVI.331.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV.314.17 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 15 grudnia 2017 r. Plik pdf 134.00 KB
UCHWAŁA NR XLVI.332.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie emisji obligacji Plik pdf 145.19 KB
UCHWAŁA NR XLVI.333.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn. Plik pdf 3.43 MB
UCHWAŁA NR XLVI.334.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2018 r. Plik pdf 466.23 KB
UCHWAŁA NR XLVI.335.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Plik pdf 563.08 KB
UCHWAŁA NR XLVII.336.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/172/12 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie Gminy Tyczyn na lata 2012-2022. Plik pdf 275.57 KB
UCHWAŁA NR XLVII.337.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2018 terenu położonego w Matysówce. Plik pdf 6.93 MB
UCHWAŁA NR XLVII.338.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Tyczyn dla spółek wodnych, trybu postępowania oraz sposobu jej rozliczania. Plik pdf 358.98 KB
UCHWAŁA NR XLVII.339.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/44/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 22 maja 2015 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu. Plik pdf 136.42 KB
UCHWAŁA NR XLVII.340.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. Plik pdf 133.04 KB
UCHWAŁA NR XLVII.341.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV.312.2017 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 15 grudnia 2017 r. Plik pdf 135.51 KB
UCHWAŁA NR XLVII.342.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej włączenia sołectwa Matysówka do Miasta Rzeszowa. Plik pdf 210.20 KB
UCHWAŁA NR XLVII.343.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2018 r. Plik pdf 281.70 KB
UCHWAŁA NR XLVII.344.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn. Plik pdf 3.42 MB
UCHWAŁA NR XLVIII.345.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyczyn. Plik pdf 134.71 KB
UCHWAŁA NR XLVIII.346.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 marca 2018 w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyczyn” na 2018 r. Plik pdf 358.88 KB
UCHWAŁA NR XLVIII.347.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia XI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn. Plik pdf 10.11 MB
UCHWAŁA NR XLVIII.348.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Tyczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Plik pdf 229.99 KB
UCHWAŁA NR XLVIII.349.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na usługi pocztowe. Plik pdf 132.03 KB
UCHWAŁA NR XLVIII.350.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2018 r. Plik pdf 463.65 KB
UCHWAŁA NR XLVIII.351.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn. Plik pdf 3.43 MB
UCHWAŁA NR XLIX.352.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności. Plik pdf 292.07 KB
UCHWAŁA NR XLIX.353.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia IX Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn. Plik pdf 35.01 MB
UCHWAŁA NR XLIX.354.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.339.18 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 23 lutego 2018 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu. Plik pdf 136.55 KB
UCHWAŁA NR XLIX.355.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.341.18 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 23 lutego 2018 r. Plik pdf 135.19 KB
UCHWAŁA NR XLIX.356.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2018 r. Plik pdf 445.83 KB
UCHWAŁA NR XLIX.357.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Tyczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Plik pdf 227.19 KB
UCHWAŁA NR L.358.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2017 r. Plik pdf 1.09 MB
UCHWAŁA NR L.359.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Tyczyna za 2017 r. Plik pdf 132.63 KB
UCHWAŁA NR L.360.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia IV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn. Plik pdf 12.05 MB
UCHWAŁA NR L.361.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2018 r. Plik pdf 418.43 KB
UCHWAŁA NR LI.362.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tyczyn. Plik pdf 147.82 KB
UCHWAŁA NR LI.363.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, na terenie Gminy Tyczyn. Plik pdf 147.57 KB
UCHWAŁA NR LI.364.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Tyczyn. Plik pdf 135.02 KB
UCHWAŁA NR LI.365.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie. Plik pdf 213.63 KB
UCHWAŁA Nr LI.366.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Plik pdf 285.48 KB
UCHWAŁA NR LI.367.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat do cen 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyczyn. Plik pdf 137.71 KB
UCHWAŁA NR LI.368.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2018 r. Plik pdf 451.89 KB
UCHWAŁA NR LI.369.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 22 czerwca 2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Tyczyna. Plik pdf 135.75 KB
UCHWAŁA NR LII.370.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Tyczyn. Plik pdf 132.02 KB
UCHWAŁA NR LII.371.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2018-2023”. Plik pdf 447.05 KB
UCHWAŁA NR LII.372.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Plik pdf 150.84 KB
UCHWAŁA NR LII.373.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Tyczyn. Plik pdf 231.82 KB
UCHWAŁA Nr LII.374.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Tyczyna. Plik pdf 655.36 KB
UCHWAŁA NR LII.375.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia VI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn. Plik pdf 146.15 KB
UCHWAŁA Nr LII.376.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki oraz objęcie udziałów. Plik pdf 133.18 KB
UCHWAŁA Nr LII.377.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. Plik pdf 131.41 KB
UCHWAŁA NR LII.378.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2018 r. Plik pdf 448.54 KB
UCHWAŁA Nr LIII.379.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Plik pdf 365.46 KB
UCHWAŁA NR LIII.380.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Tyczyn do realizacji Projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Plik pdf 276.71 KB
UCHWAŁA Nr LIII.381.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Tyczyn do realizacji Projektu pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Plik pdf 276.59 KB
UCHWAŁA NR LIII.382.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Tyczyn do realizacji Projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Plik pdf 279.00 KB
UCHWAŁA NR LIII.383. 18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie przejęcia od Powiatu Rzeszowskiego prowadzenia zadania pn. „Przebudowa oficyny Zespołu Pałacowo – Parkowego w Tyczynie i rozbudowa o salę gimnastyczną dla Zespołu Szkół w Tyczynie”. Plik pdf 140.30 KB
UCHWAŁA NR LIII.384.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zakup energii elektrycznej. Plik pdf 131.58 KB
UCHWAŁA NR LIII.385.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację zadania publicznego. Plik pdf 132.85 KB
UCHWAŁA NR LIII.386.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 14160R Tyczyn – Nowy Borek – Błażowa w km od 0+745 do 7+945” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Plik pdf 133.24 KB
UCHWAŁA NR.LIII.387.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2018 r. Plik pdf 385.96 KB
UCHWAŁA NR LIV.388.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Plik pdf 356.20 KB
UCHWAŁA NR LIV.389.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 21 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn. Plik pdf 4.58 MB
UCHWAŁA NR LIV.390.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 21 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania VIII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn. Plik pdf 5.00 MB
UCHWAŁA NR LIV.391.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 21 września 2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości. Plik pdf 129.00 KB
UCHWAŁA NR LIV.392.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 21 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL.278.17 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 8 września 2017 r. Plik pdf 133.02 KB
UCHWAŁA NR LIV.393.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tyczyn. Plik pdf 131.55 KB
UCHWAŁA NR LIV.394.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Plik pdf 209.32 KB
UCHWAŁA NR LIV.395.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 21 września 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” – Spółka z o.o. z siedzibą w Tyczynie. Plik pdf 209.58 KB
UCHWAŁA NR LIV.396.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn. Plik pdf 3.43 MB
UCHWAŁA NR LIV.397.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2018 r. Plik pdf 450.62 KB
UCHWAŁA NR LIV.398.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tyczyn. Plik pdf 140.42 KB
UCHWAŁA NR LV.399.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 19 października 2018 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki oświatowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Tyczyn. Plik pdf 145.92 KB
UCHWAŁA NR LV.400.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. Plik pdf 340.54 KB
UCHWAŁA NR LV.401.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy tj. wydatki na usługi, pomoc rzeczową, pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe. Plik pdf 141.93 KB
UCHWAŁA NR LV.402.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 19 października 2018r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plik pdf 344.64 KB
UCHWAŁA NR LV.403.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Gminy Tyczyn na lata 2017–2022” Diagnoza i strategia. Plik pdf 8.55 MB
UCHWAŁA NR LV.404.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX.273.17 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 2016 r. Plik pdf 8.24 MB
UCHWAŁA NR LV.405.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Plik pdf 227.40 KB
UCHWAŁA LV.406.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości. Plik pdf 129.71 KB
UCHWAŁA NR LV.407.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL.277.17 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 8 września 2017 r. Plik pdf 133.33 KB
UCHWAŁA NR LV.408.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Gminę Tyczyn weksla in blanco wystawionego przez Przedsiębiorstwo Społeczne „EKO-STRUG BIS” sp. z o.o. w ramach umowy o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym „EKO-STRUG BIS” sp. z o.o. z siedzibą w Tyczynie. Plik pdf 137.61 KB
UCHWAŁA NR LV.409.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 19 października 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Tyczyn za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Plik pdf 207.19 KB
UCHWAŁ NR LV.410.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Plik pdf 139.51 KB
UCHWAŁA NR LV.411.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn. Plik pdf 3.43 MB
UCHWAŁA NR LV.412.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2018 r. Plik pdf 470.25 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2018-03-06
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-03-06 14:01
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2018-11-23 13:51
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 19 marca 2019r. 03:02:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.