Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
Zarządzenia Burmistrza Tyczyna - 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza Tyczyna - 2018 rok

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
ZARZĄDZENIE NR 1.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zapasu gotówki w kasie na 2018 rok Plik pdf 125.51 KB
ZARZĄDZENIE NR 3.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 195.07 KB
ZARZĄDZENIE NR 4.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn Plik pdf 140.88 KB
ZARZĄDZENIE NR 5.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tyczynie. Plik pdf 147.40 KB
ZARZĄDZENIE NR 6.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznej z mieszkańcami Gminy Tyczyn w sprawie włączenia sołectwa Matysówka do Miasta Rzeszowa oraz ustalenia wzoru protokołu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji. Plik pdf 142.70 KB
ZARZĄDZENIE NR 7.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia terminu konsultacji z mieszkańcami Gminy Tyczyn dotyczącej włączenia sołectwa Matysówka do Miasta Rzeszowa. Plik pdf 143.54 KB
ZARZĄDZENIE NR 8.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyczyn. Plik pdf 226.40 KB
ZARZĄDZENIE NR 9.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia. Plik pdf 177.05 KB
ZARZĄDZENIE NR 10.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 185.11 KB
ZARZĄDZENIE NR 11.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 182.24 KB
ZARZĄDZENIE NR 12.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wydania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie opinii dotyczącej możliwości emisji obligacji. Plik pdf 155.33 KB
ZARZĄDZENIE NR 13.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 264.49 KB
ZARZĄDZENIE NR 14.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 309.09 KB
ZARZĄDZENIE NR 15.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn Plik pdf 132.55 KB
ZARZĄDZENIE NR 16.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn. Plik pdf 140.40 KB
ZARZĄDZENIE NR 16/2/2018 Burmistrza Tyczyna – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa gminy Tyczyn w 2018 roku Plik pdf 141.60 KB
ZARZĄDZENIE NR 17.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Plik pdf 131.36 KB
ZARZĄDZENIE NR 18.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań gminy z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, a także powołania Komisji konkursowej. Plik pdf 274.78 KB
ZARZĄDZENIE NR 19.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 425.59 KB
ZARZĄDZENIE NR 20.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania przedstawicieli pracowników Plik pdf 141.62 KB
ZARZĄDZENIE NR 21.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 179.82 KB
ZARZĄDZENIE NR 23.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 181.62 KB
ZARZĄDZENIE NR 24.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w przedmiocie powołania Komisji konkursowej. Plik pdf 132.43 KB
ZARZĄDZENIE NR 25.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Plik pdf 183.19 KB
ZARZĄDZENIE NR 26.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2017 r. Plik pdf 1.66 MB
ZARZĄDZENIE NR 27.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 417.92 KB
ZARZĄDZENIE NR 28.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 174.84 KB
ZARZĄDZENIE NR 29.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 4 marca 2018 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 122.2016 Burmistrza Tyczyna z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Procedur rozliczania podatku od towarów i usług dla Gminy Tyczyn. Plik pdf 733.97 KB
ZARZĄDZENIE NR 30.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do spraw szacowania szkód łowieckich powstałych w uprawach i płodach rolnych przez: dziki, łosie, daniele, jelenie i sarny oraz przy wykonywaniu polowania. Plik pdf 207.39 KB
ZARZĄDZENIE NR 31.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego Plik pdf 142.84 KB
ZARZĄDZENIE NR 32.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Tyczynie oznaczonej jako działki nr 1334 i 1333/3 Plik pdf 144.53 KB
ZARZĄDZENIE NR 33.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia ogólnych warunków korzystania z wyżywienie w innych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyczyn oraz upoważnienia dyrektorów do zwalniania z opłat za posiłki. Plik pdf 229.45 KB
ZARZĄDZENIE NR 34.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 459.76 KB
ZARZĄDZENIE NR 35.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 180.24 KB
ZARZĄDZENIE NR 36.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 194.57 KB
ZARZĄDZENIE NR 37.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Plik pdf 2.91 MB
ZARZĄDZENIE NR 38.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie za 2017 r. Plik pdf 1.42 MB
ZARZĄDZENIE NR 39.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie za 2017 r. Plik pdf 126.03 KB
ZARZĄDZENIE NR 40.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn Plik pdf 174.39 KB
ZARZĄDZENIE NR 41.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Tyczynie oznaczonej jako działka nr 650/2. Plik pdf 143.13 KB
ZARZĄDZENIE NR 42.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2017, oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017 Plik pdf 182.11 KB
ZARZĄDZENIE NR 43 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ,,Tyczyn gminą pełną kwiatów i zieleni’’ Plik pdf 248.73 KB
ZARZĄDZENIE NR 44.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 390.47 KB
ZARZĄDZENIE NR 45.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 182.55 KB
ZARZĄDZENIE NR 46.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 179.27 KB
ZARZĄDZENIE NR 47.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” Plik pdf 156.21 KB
ZARZĄDZENIE NR 48.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia procedury utworzenia i zarządzania Punktem Potwierdzającym Profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP w Urzędzie Miejskim w Tyczynie Plik pdf 299.21 KB
ZARZĄDZENIE NR 49.2017 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka w m. Borek Stary w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” Część II: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylagówka w m. Borek Stary w km 12+015.00 do km 13+258.00 strona lewa a szczegółowy zakres robót określa projekt wykonawczy, przedmiar robót oraz STWiORB”. Plik pdf 134.32 KB
ZARZĄDZENIE NR 50.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 178.84 KB
ZARZĄDZENIE NR 51.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyczynie Plik pdf 129.43 KB
ZARZĄDZENIE NR 52.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyczynie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start Plik pdf 129.42 KB
ZARZĄDZENIE NR 53.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyczynie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start Plik pdf 128.59 KB
ZARZĄDZENIE NR 54.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyczynie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start Plik pdf 129.58 KB
ZARZĄDZENIE NR 55.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyczynie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start Plik pdf 128.50 KB
ZARZĄDZENIE NR 56.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 346.91 KB
ZARZĄDZENIE NR 57.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 179.95 KB
ZARZĄDZENIE NR 58.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. Plik pdf 313.83 KB
ZARZĄDZENIE NR 59.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 268.56 KB
ZARZĄDZENIE NR 60.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 176.35 KB
ZARZĄDZENIE NR 61.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz powołania komisji konkursowej. Plik pdf 218.42 KB
ZARZĄDZENIE NR 62.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 183.55 KB
ZARZĄDZENIE NR 63.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 301.43 KB
ZARZĄDZENIE Nr 64.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego Plik pdf 179.18 KB
ZARZĄDZENIE NR 65.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Matysówce w formie elektronicznej. Plik pdf 208.39 KB
ZARZĄDZENIE NR 66.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn. Plik pdf 179.31 KB
ZARZĄDZENIE NR 67.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Borku Starym w formie elektronicznej. Plik pdf 208.41 KB
ZARZĄDZENIE NR 68.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 182.24 KB
ZARZĄDZENIE NR 69.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Hermanowej w formie elektronicznej. Plik pdf 209.29 KB
ZARZĄDZENIE NR 70.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Plik pdf 150.69 KB
ZARZĄDZENIE NR 71.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 357.33 KB
ZARZĄDZENIE NR 72.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyczynie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia „Dobry start” Plik pdf 128.69 KB
ZARZĄDZENIE NR 73.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyczynie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego Plik pdf 128.39 KB
ZARZĄDZENIE NR 74.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Tyczynie oraz powołania Komisji rekrutacyjnej. Plik pdf 240.95 KB
ZARZĄDZENIE NR 75.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za I półrocze 2018 r. Plik pdf 1.45 MB
ZARZĄDZENIE NR 76.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie, ul. Mickiewicza 1 Plik pdf 137.12 KB
ZARZĄDZENIE NR 77.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 290.23 KB
ZARZĄDZENIE NR 78.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy. Plik pdf 209.37 KB
ZARZĄDZENIE Nr 79.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 10 września 2018 r. w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze przetargowej nieruchomości położonych w Borku Starym i Tyczynie gm. Tyczyn oznaczonych jako działki: nr 1888 o pow. 0,02 ha obręb Borek Stary nr 1887/1 o pow. 0,1779 ha obręb Borek Stary nr 2598/1 o pow. 0,30 ha obręb Borek Stary nr 2872/8 o pow. 0,12 ha obręb Borek Stary nr 667/4 o pow. 0,0202 ha obręb Tyczyn oraz ogłoszenia ich wykazu. Plik pdf 151.77 KB
ZARZĄDZENIE NR 80.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 179.88 KB
ZARZĄDZENIE NR 81.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 21 września 2018 r. w sprawie: przeznaczenia do wynajęcia w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego w Tyczynie ul. Rynek 3 dz. nr. ewid. 1711 KW 2058 oraz ogłoszenia wykazu. Plik pdf 137.77 KB
ZARZĄDZENIE Nr 82.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 21 września 2018 r. w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze przetargowej nieruchomości położonych w Kielnarowej i Tyczynie gm. Tyczyn oznaczonych jako działki: nr 440/3 o pow. 0,40 ha obręb Kielnarowa nr 475/1 o pow. 0,0926 ha obręb Tyczyn nr 475/2 o pow. 0,1196 ha obręb Tyczyn oraz ogłoszenia ich wykazu. Plik doc 15.12 KB
ZARZĄDZENIE NR 83.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 369.94 KB
ZARZĄDZENIE NR 84.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 182.21 KB
ZARZĄDZENIE Nr 85.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2019 Plik pdf 214.58 KB
ZARZĄDZENIE NR 86.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 417.00 KB
ZARZĄDZENIE NR 87.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. Plik pdf 134.50 KB
ZARZĄDZENIE NR 88.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2018. Plik pdf 166.51 KB
ZARZĄDZENIE NR 89.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 175.39 KB
ZARZĄDZENIE NR 90.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Tyczyn gm. Tyczyn oraz powołania Komisji Przetargowej. Plik pdf 262.21 KB
ZARZĄDZENIE NR 91.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Borek Stary gm. Tyczyn oraz powołania Komisji Przetargowej. Plik pdf 164.51 KB
ZARZĄDZENIE NR 92.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 423.97 KB
ZARZĄDZENIE NR 93.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 182.19 KB
ZARZĄDZENIE NR 94.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 267.45 KB
ZARZĄDZENIE NR 95.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 328.30 KB
ZARZĄDZENIE Nr 96.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 8 listopada 2018 w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów. Plik pdf 481.32 KB
ZARZĄDZENIE NR 97.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 286.99 KB
ZARZĄDZENIE Nr 98.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 13 listopada 2018 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Kielnarowa i Tyczyn gm. Tyczyn oraz powołania Komisji Przetargowej. Plik pdf 163.19 KB
ZARZĄDZENIE NR 99.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 201.85 KB
ZARZĄDZENIE NR 100.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy na 2019 r. Plik pdf 1.21 MB
ZARZĄDZENIE NR 101.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Plik pdf 172.03 KB
ZARZĄDZENIE NR 102.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Matysówce gm. Tyczyn oznaczonych jako działki: nr 324/1 o pow. 0,1290 ha obręb Matysówka nr 324/2 o pow. 0,1362 ha obręb Matysówka nr 324/3 o pow. 0,1414 ha obręb Matysówka nr 324/4 o pow. 0,1424 ha obręb Matysówka oraz ogłoszenia ich wykazu. Plik pdf 338.83 KB
ZARZĄDZENIE NR 103.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: zamiany nieruchomości Plik pdf 140.40 KB
ZARZĄDZENIE NR 104.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w Tyczynie oznaczonych jako działki nr 1428/4, 1428/9 oraz części działki nr 1497/1 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia wykazu. Plik pdf 156.31 KB
ZARZĄDZENIE NR 105.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 384.89 KB
ZARZĄDZENIE NR 106.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plik pdf 137.96 KB
ZARZĄDZENIE NR 107.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia oraz powołania komisji konkursowej. Plik pdf 220.70 KB
ZARZĄDZENIE NR 108.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 379.98 KB
ZARZĄDZENIE NR 109.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Tyczyn. Plik pdf 209.72 KB
ZARZĄDZENIE NR 110.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 371.59 KB
ZARZĄDZENIE NR 111.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach na terenie Gminy Tyczyn Plik pdf 203.71 KB
ZARZĄDZENIE NR 112.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej i powołania komisji inwentaryzacyjnej Plik pdf 137.80 KB
ZARZĄDZENIE NR 113.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania sprzętu ratowniczo - gaśniczego stanowiącego własność Gminy Tyczyn. Plik pdf 145.64 KB
ZARZĄDZENIE NR 114.2018 Szefa Obrony Cywilnej - BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie udziału Gminy Tyczyn w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania. Plik pdf 168.44 KB
ZARZĄDZENIE NR 115.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia głównych celów do monitorowania w roku 2019. Plik pdf 131.60 KB
ZARZĄDZENIE NR 116.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w przedmiocie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Kielnarowa i Tyczyn gm. Tyczyn oraz powołania Komisji Przetargowej. Plik pdf 134.53 KB
ZARZĄDZENIE NR 117.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Hermanowej gm. Tyczyn oznaczonych jako działki: nr 1960/10 o pow. 0,0258 ha obręb Hermanowa nr 1960/11 o pow. 0,0165 ha obręb Hermanowa oraz ogłoszenia ich wykazu. Plik pdf 339.29 KB
ZARZĄDZENIE NR 118.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: nabycie mienia Plik pdf 142.27 KB
ZARZĄDZENIE NR 119.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia darowizny Plik pdf 144.64 KB
ZARZĄDZENIE NR 120.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania komisji do ustalenia wartości księgowej nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Tyczyn Plik pdf 378.34 KB
ZARZĄDZENIE NR 121.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Instrukcji obiegu kontroli dokumentów dotyczących wzorów podpisów osób wykonujących kontrolę merytoryczną i odpowiadających za obieg dokumentów Plik pdf 172.11 KB
ZARZĄDZENIE NR 122.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 398.06 KB
ZARZĄDZENIE Nr 123.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Plik pdf 182.78 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2018-02-12
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-02-12 14:06
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2019-01-16 11:39
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 23 stycznia 2019r. 21:18:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.