Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
Zarządzenia Burmistrza Tyczyna - 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza Tyczyna - 2018 rok

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
ZARZĄDZENIE NR 1.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zapasu gotówki w kasie na 2018 rok Plik pdf 125.51 KB
ZARZĄDZENIE NR 3.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 195.07 KB
ZARZĄDZENIE NR 4.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn Plik pdf 140.88 KB
ZARZĄDZENIE NR 5.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tyczynie. Plik pdf 147.40 KB
ZARZĄDZENIE NR 6.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznej z mieszkańcami Gminy Tyczyn w sprawie włączenia sołectwa Matysówka do Miasta Rzeszowa oraz ustalenia wzoru protokołu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji. Plik pdf 142.70 KB
ZARZĄDZENIE NR 7.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia terminu konsultacji z mieszkańcami Gminy Tyczyn dotyczącej włączenia sołectwa Matysówka do Miasta Rzeszowa. Plik pdf 143.54 KB
ZARZĄDZENIE NR 8.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyczyn. Plik pdf 226.40 KB
ZARZĄDZENIE NR 9.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia. Plik pdf 177.05 KB
ZARZĄDZENIE NR 10.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 185.11 KB
ZARZĄDZENIE NR 11.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 182.24 KB
ZARZĄDZENIE NR 12.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wydania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie opinii dotyczącej możliwości emisji obligacji. Plik pdf 155.33 KB
ZARZĄDZENIE NR 13.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 264.49 KB
ZARZĄDZENIE NR 14.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 309.09 KB
ZARZĄDZENIE NR 15.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn Plik pdf 132.55 KB
ZARZĄDZENIE NR 16.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn. Plik pdf 140.40 KB
ZARZĄDZENIE NR 16/2/2018 Burmistrza Tyczyna – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa gminy Tyczyn w 2018 roku Plik pdf 141.60 KB
ZARZĄDZENIE NR 17.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Plik pdf 131.36 KB
ZARZĄDZENIE NR 18.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań gminy z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, a także powołania Komisji konkursowej. Plik pdf 274.78 KB
ZARZĄDZENIE NR 19.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 425.59 KB
ZARZĄDZENIE NR 20.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania przedstawicieli pracowników Plik pdf 141.62 KB
ZARZĄDZENIE NR 21.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 179.82 KB
ZARZĄDZENIE NR 23.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 181.62 KB
ZARZĄDZENIE NR 24.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w przedmiocie powołania Komisji konkursowej. Plik pdf 132.43 KB
ZARZĄDZENIE NR 25.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Plik pdf 183.19 KB
ZARZĄDZENIE NR 26.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2017 r. Plik pdf 1.66 MB
ZARZĄDZENIE NR 27.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 417.92 KB
ZARZĄDZENIE NR 28.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 174.84 KB
ZARZĄDZENIE NR 29.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 4 marca 2018 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 122.2016 Burmistrza Tyczyna z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Procedur rozliczania podatku od towarów i usług dla Gminy Tyczyn. Plik pdf 733.97 KB
ZARZĄDZENIE NR 30.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do spraw szacowania szkód łowieckich powstałych w uprawach i płodach rolnych przez: dziki, łosie, daniele, jelenie i sarny oraz przy wykonywaniu polowania. Plik pdf 207.39 KB
ZARZĄDZENIE NR 31.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego Plik pdf 142.84 KB
ZARZĄDZENIE NR 32.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Tyczynie oznaczonej jako działki nr 1334 i 1333/3 Plik pdf 144.53 KB
ZARZĄDZENIE NR 33.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia ogólnych warunków korzystania z wyżywienie w innych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyczyn oraz upoważnienia dyrektorów do zwalniania z opłat za posiłki. Plik pdf 229.45 KB
ZARZĄDZENIE NR 34.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 459.76 KB
ZARZĄDZENIE NR 35.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 180.24 KB
ZARZĄDZENIE NR 36.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 194.57 KB
ZARZĄDZENIE NR 37.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Plik pdf 2.91 MB
ZARZĄDZENIE NR 38.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie za 2017 r. Plik pdf 1.42 MB
ZARZĄDZENIE NR 39.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie za 2017 r. Plik pdf 126.03 KB
ZARZĄDZENIE NR 40.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn Plik pdf 174.39 KB
ZARZĄDZENIE NR 41.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Tyczynie oznaczonej jako działka nr 650/2. Plik pdf 143.13 KB
ZARZĄDZENIE NR 42.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2017, oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017 Plik pdf 182.11 KB
ZARZĄDZENIE NR 43 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ,,Tyczyn gminą pełną kwiatów i zieleni’’ Plik pdf 248.73 KB
ZARZĄDZENIE NR 44.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Plik pdf 390.47 KB
ZARZĄDZENIE NR 45.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 182.55 KB
ZARZĄDZENIE NR 46.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Plik pdf 179.27 KB
ZARZĄDZENIE NR 47.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” Plik pdf 156.21 KB
ZARZĄDZENIE NR 48.2018 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia procedury utworzenia i zarządzania Punktem Potwierdzającym Profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP w Urzędzie Miejskim w Tyczynie Plik pdf 299.21 KB
ZARZĄDZENIE NR 49.2017 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka w m. Borek Stary w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” Część II: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylagówka w m. Borek Stary w km 12+015.00 do km 13+258.00 strona lewa a szczegółowy zakres robót określa projekt wykonawczy, przedmiar robót oraz STWiORB”. Plik pdf 134.32 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2018-02-12
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-02-12 14:06
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2018-07-03 13:46
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 19 sierpnia 2018r. 07:25:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.