XML
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla projektu dokumentu pn. Program Rozwoju Gminy Tyczyn na lata 2017 – 2022 Diagnoza i strategia.
OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych
 
Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405)
BURMISTRZ TYCZYNA
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z
  1. Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla projektu dokumentu pn.  Program Rozwoju Gminy Tyczyn na lata 2017 – 2022 Diagnoza i strategia.
  2. Projektem dokumentu pn. Program Rozwoju Gminy Tyczyn na lata 2017 – 2022 Diagnoza i strategia.
  3. Opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 9 marca 2018 r., znak: WOOŚ.410.1.12.2018.AP.2.
  4. Opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 3 lipca
    2018 r., znak WOOŚ.411.2.2.2018.AP.2. 
 
Program Rozwoju Gminy Tyczyn na lata 2017 – 2022 Diagnoza i strategia stanowi jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych przygotowywanych przez samorząd gminny. Określa on priorytety i  cele  polityki  rozwoju  społeczno-gospodarczego  gminy, w oparciu o pogłębioną diagnozę jej obecnej sytuacji. Jest to dokument, którego celem jest wskazanie wizji oraz strategicznych kierunków rozwoju gminy i jest podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego.
Prognoza oddziaływania na środowisko uwzględnia ocenę wpływu na środowisko wszystkich skutków wynikających z realizacji projektowanego Programu, względem zagadnień środowiskowych, wskazanych w opiniach właściwych organów.
Na Państwa uwagi czekamy do dnia 29 sierpnia 2018 r.
Więcej szczegółów na temat miejsca i formy składania uwag w treści obwieszczenia.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłEdyta Ciura2018-08-07
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-08-07 11:53
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2018-08-07 11:56