XML
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa"
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Burmistrz Tyczyna, stosownie do art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach odziaływania na środowisko| (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 06.06.2018 r. na wniosek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów wydana została decyzja o braku obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedsiębiorstwa pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn - Nowy Borek - Błażowa”.
 
Dane o przedmiotowej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.    
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy zgromadzoną w toku postępowania administracyjnego, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie,  Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - Zarząd Zlewni w Krośnie oraz postanowieniem Burmistrza Tyczyna o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania w/w  przedsięwzięcia na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn (pok.24), w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tyczynie:
www.bip.tyczyn.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz także w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Błażowa.    
             
Burmistrz Tyczyna
Janusz Skotnicki
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłBarbara Popowicz - inspektor2018-07-24
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-07-24 14:29