XML
OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji zmieniającą decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów samochodowych i warsztatu samochodowego – bez lakierowania i bez malowania na części ...
O B W I E S Z C Z E N I E
 
         Burmistrz Tyczyna, stosownie do art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2081 ze zm.), podaje do  publicznej wiadomości że w dniu 19.07.2019 r. wydana została decyzja zmieniająca decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów samochodowych i warsztatu samochodowego – bez lakierowania i bez malowania na części działki nr ewid. 1290 położonej w m. Kielnarowa, gm. Tyczyn”. 
  Dane o przedmiotowej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - nr karty 162/2019.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy zgromadzoną w toku postępowania administracyjnego, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Rzeszowie,  opinią Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz postanowieniem Burmistrza Tyczyna o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie – ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn (pok. 24), w godzinach pracy Urzędu.
 
                                                                                    Janusz Skotnicki
                                                                                    Burmistrz Tyczyna
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłBarbara Popowicz - inspektor2019-07-24
Publikujący Andrzej Siwiec 2019-07-24 13:35