Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
UCHWAŁA NR XLVI.322.18 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do publicznych szkół ...
 
UCHWAŁA NR XLVI.322.18
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 26 stycznia 2018 r.
 
w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz  do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyczyn.
 
Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 131 ust 4, ust. 6 i art. 133 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
 
Rada Miejska w  Tyczynie uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Określa się kryteria i odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyczyn:
  1. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola/oddziału przedszkolnego/publicznych innych form wychowania przedszkolnego – 5 pkt;
  2. samotny rodzic pracujący lub uczący się w systemie dziennym – 4 pkt;
  3. pozostawanie rodziców w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub prowadzenie działalności gospodarczej – 3 pkt;
  4. objecie rodziny dziecka nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny     – 2 pkt.
2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnienia kryteriów określonych w ust. 1 będą oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.
3. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje kandydatom spełniającym kryterium określone  
w § 1. ust. 1 pkt 1, a w przypadku braku rozstrzygnięcia – kandydatom najstarszym.
 
§ 2. 1. Określa się kryteria i odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów na etapie postepowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyczyn, zamieszkałych poza obwodami tych szkół:
  1. uczęszczanie rodzeństwa do tej samej publicznej szkoły podstawowej – 3 pkt;
  2. uczeń zamieszkały na terenie obwodu szkoły, ale zameldowany w innym miejscu – 2 pkt;
  3. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni ucznia (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 1 pkt.
2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnienia kryteriów określonych w ust. 1 będą oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.
3. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata, pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje kandydatom którym w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata, a w przypadku braku rozstrzygnięcia – kandydatom najstarszym.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XXXIII.226.17 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyczyn.
 
§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyczyna.
 
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłEwelina Wyżykowska - Kierownik GZOS2018-01-30
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-01-30 14:59
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 23 stycznia 2019r. 20:42:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.