Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
STYPENDIA SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Wraz z nowym rokiem szkolnym 2019/2020 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów zamieszkałym na terenie Gminy Tyczyn. Formularze wniosku można pobrać poniżej artykułu lub w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Tyczynie – pok. nr 35 w godzinach od 7.30 do 15.30.                                            
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 1 września 2019 r. do 15 września 2019 r.  w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn – pok. nr 35.
Wnioski składane przez wnioskodawców powinny być potwierdzone przez dyrektorów szkół, dla uczniów (słuchaczy), którzy na podstawie art. 90 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018 1457 ) są uprawnieni do otrzymania w/w stypendium.
W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych wnioski składa się w terminie od 15 września do dnia    15 października danego roku szkolnego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (sytuacji losowej) wniosek może być złożony po upływie wyżej wymienionych terminów, musi jednak zawierać uzasadnienie niezachowania tych terminów.
Pomoc materialna przysługuje                                   :
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia,   nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki                ,
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
- stypendium szkolne;
- zasiłek szkolny.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 Według ustawy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być większa niż kwota o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - czyli obecnie 528 zł netto. Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (są osoby
spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).
 Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Tyczyn!
- uczniom, którzy otrzymują inne stypendia ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2 480 zł (rocznie).
 Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
- rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
- pełnoletniego ucznia,
- dyrektora szkoły
- stypendium szkolne może być przyznane z urzędu
 Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym, lub turystyczno - krajoznawczym organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe oraz inne placówki, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym może dotyczyć w szczególności zakupu podręczników, stroju sportowego oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole do której uczęszcza uczeń
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania ( uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów)
- świadczenia pieniężnego, jeżeli poprzednie formy są niecelowe lub niemożliwe.
Jeżeli rodzice składają więcej niż jeden wniosek o stypendium dla swoich dzieci to dokumenty
określające wysokość dochodów rodziny obowiązują w jednym egzemplarzu.
Wnioski dla uczniów niepełnoletnich muszą być podpisane przez obydwojga rodziców !
 Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków na cele edukacyjne są :
faktury, rachunki, uproszczone (NIE PARAGON) imienne wystawione na ucznia, któremu przyznano stypendium; wnioskodawcę: rodzica/prawnego opiekuna ucznia pobierającego stypendium lub pełnoletniego ucznia/słuchacza. Przy ponoszeniu wydatków oraz wystawianiu faktury /rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, istotne jest aby np. buty, spodnie itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.
Przyjmowane będą wnioski z kompletem dokumentów !.
Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków.
W roku szkolnym 2019/2020 obowiązują faktury za:
- zakup podręczników, artykułów szkolnych od m-c lipiec, sierpień 2019
- pozostałe artykuły oraz odzież sportowa, Internet itp. od m-c września 2019 roku
 Poniesione koszty zaliczone zostaną na cały rok szkolny 2019/2020.
Istnieje możliwość zakupu podręczników używanych.
W sytuacji kupna podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna-sprzedaży.
 
Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
 2. odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 3. zaświadczenie z Urzędu Pracy lub oświadczenie o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osoby bezrobotnej lub w przypadku osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej własnoręczne oświadczenie bezrobotnego,
 4. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
 5. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych wraz dodatkami,
 6. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zaliczki alimentacyjnej,
 7. oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów lub alimentów płaconych na rzecz innych osób (potwierdzone wyrokiem sądu, wyciągiem bankowym lub przekazem pocztowym itp.),
 8. w przypadku, gdy członek rodziny prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania : - zasady ogólne – zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy, - ryczałt – oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej uzyskanym w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
 9. oświadczenie studiujących członków rodziny o wysokości otrzymanego stypendium socjalnego i/lub naukowego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 10. zaświadczenia z Urzędu Gminy lub oświadczenie
  - o wielkości gospodarstwa rolnego podanej w ha przeliczeniowych i fizycznych, przyjmuje się że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł,
 11. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości opłaconych składek za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
 12. w przypadku dochodu utraconego z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku należy złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach z miesiąca, w którym został złożony wniosek,
 13. w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Inne Informacje Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne  z otrzymaniem stypendium. Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.
Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej, z powodu zdarzenia losowego. Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ( np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).
Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
- śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
- klęski żywiołowej
- kradzieży z włamaniem
- nagłej choroby w rodzinie ucznia
- innych, szczególnych okoliczności
Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie
następujące kryteria:
- mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Tyczyn !
- w rodzinie zaistniało zdarzenie losowe
Miesięcznej wysokości dochodu przeliczonego na osobę w rodzinie ucznia w odniesieniu do przyznawania zasiłku szkolnego nie bierze się pod uwagę.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie  nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia
zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Zasiłek szkolny jest przyznawany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
RODO stypendia Plik doc 16.20 KB
Wniosek o stypendium Plik doc 88.00 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłEwelina Wyżykowska - Kierownik GZOS2019-08-28
Publikujący Andrzej Siwiec 2019-08-28 10:26
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2019-08-28 10:28
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 19 stycznia 2020r. 09:07:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.