Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 10 listopada 2017 roku budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody w miejscowości Kielnarowa - Obszary, Kielnarowa, Borek Stary.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Tyczyna 
z dnia 10 listopada 2017 roku

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 października 2017 r. (po uzupełnieniu wniosku w dniu 10.11.2017 r.) zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n.:

budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody w miejscowości Kielnarowa - Obszary na działkach nr ewid. 111/2, 111/3, 118, 158/1, 159, 166/1, 166/2, 167/8, 167/2, 192/2, 189/1, 185/1, 184/4, 183/3, 183/4, 183/5, 183/6, 183/15, 172/1, 172/2, 172/3, 909/9, 909/11, 909/12, 909/4, 909/6, 909/8, 910/1, 955, 956/2, 958/1, 959, 983/2, 985/4, 985/9, 985/1, 985/7, 985/8, 985/12, 985/13, 989/1, 990/1, 989/3, 989/4, 990/2, 991/2, 976/6, 993/1, 997/1, 998/3, 998/4, 1000/5, 1015/2, 1018/2, 1019/4, 1021/2, 1045/1, 1178/1, 1178/4, 1179/2, 1180/2, 1183/2, 991/1 oraz na części działek nr ewid. 40/1, 100, 103, 104, 105, 106, 110/1, 110/3, 113/2, 114, 115, 117, 119, 121/1, 121/2, 126, 156, 168/1, 168/4, 169, 157/1, 160, 167/7, 192/3, 187/1, 187/2, 186/3, 186/1, 186/2, 189/2, 185/2, 184/3, 2001, 183/9, 183/13, 183/17, 183/18, 183/19, 170, 171, 173, 174, 176/1, 176/2, 177, 178/3, 178/4, 179/2, 180, 181/1, 181/3, 181/5, 182, 952/1, 952/5, 911/2, 911/1, 953, 950/2, 967/1, 962, 963, 984/1, 988, 992/1, 976/5, 2054, 2055, 999/2, 1000/2, 1000/4, 1000/6, 1000/7, 1001, 1203, 1003/1, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011/1, 1012/2, 1013/3, 1014, 1015/1, 1015/3, 1016/2, 1016/3, 1017/1, 1018/1, 1020/1, 1021/3, 1022, 1023/1, 1023/2, 1024, 1025, 1026/2, 1028, 1045/3, 1046, 1044, 1083, 1084/1, 1084/2, 1085, 1087/4, 1087/5, 1087/1, 1088, 1089, 1147/1, 1148/2, 1147/2, 1149/2, 1149/1, 1143/3, 1150/1, 1150/4, 1151/1, 1152/1, 1208, 1177, 1178/3, 1179/1, 1180/4, 1181, 1182, 1185/2, 1034 położonych w miejscowości Kielnarowa, gmina Tyczyn, na działkach nr ewid. 88/1, 126/3 oraz na części działek nr ewid. 86, 88/2, 124/1, 124/2, 126/4, 129/6, 2932/2, 2932/3 położonych w miejscowości Borek Stary, gmina Tyczyn.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym strony – osobiście lub działając przez pełnomocnika – zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, pokój nr 18 lub 19, codziennie w godzinach urzędowania; prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Strony mają także prawo do składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie, które zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać w wyżej wymienionej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stosownie do art. 41 Kpa strony oraz ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Stosownie do art. 40 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Strona może złożyć na piśmie odpowiedź na niniejsze zawiadomienie, może także składać wyjaśnienia na piśmie. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
 
znak sprawy: RGB.6733.17.2017
 

Burmistrz Tyczyna
z up. Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Zawiła
inspektor

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2017-11-10
Publikujący Administrator Systemu - Admin 2017-11-10 11:28
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 22 lutego 2018r. 15:55:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.