XML
Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 16 kwietnia 2018 roku dotyczące budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody w miejscowości Kielnarowa Zagonianka

Obwieszczenie
Burmistrza Tyczyna 
z dnia 16 kwietnia 2018 roku

 Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16 kwietnia 2018 roku Burmistrz Tyczyna wydał postanowienie znak RGB.6733.21.2016, dotyczące sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w swojej decyzji z dnia 19 grudnia 2016 roku znak RGB.6733.21.2016 wydanej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody w miejscowości Kielnarowa Zagonianka na działkach nr ewid. 14/7, 11/1, 10/5, 14/8, 14/9, 14/10, 14/6, 11/2, 10/6, 7/2, 47/1, na części działek nr ewid. 16/1, 16/2, 12, 10/4, 9/3, 13/2, 5/14, 5/19, 5/8, 5/9, 46/1, 46/2, 47/2, 47/3, 48/1, 48/2, 1/3, 1/5, 14/5, 2, 17, 29, 8/3, 6, 10/3, 9/2 położonych w miejscowości Kielnarowa, gmina Tyczyn, na części działek nr ewid. 588/1, 587/4, 587/5, 587/3, 588/5 położonych w miejscowości Matysówka, gmina Tyczyn oraz na części działek nr ewid. 2806, 2809 położonych w miejscowości Chmielnik, gmina Chmielnik.

 
Znak sprawy: RGB.6733.21.2016

 

Burmistrz Tyczyna
z up. Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Zawiła
inspektor

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2018-04-16
Publikujący Administrator Systemu - Admin 2018-04-16 14:02