XML
Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna - budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej, dz. 927/1, 936/1, 929/9” na części działek nr ewid. 942/2, 942/1, 936/1, 921/5, 921/2, 922/1, 921/4, 922/2, 923/12, 923/11, 923/8, 923/7, 927/2, 927/1, 941/5, 940, 939/2, 928/1, 928/2, 929/9, 919/6 położonych w ...

Obwieszczenie

Burmistrza Tyczyna

 
z dnia 08 stycznia 2020 roku
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 08 stycznia 2020 roku Burmistrz Tyczyna wydał postanowienie znak RGB.6733.17.2019 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w swojej decyzji z dnia 15 października 2019 roku znak RGB.6733.17.2019 wydanej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej, dz. 927/1, 936/1, 929/9” na części działek nr ewid. 942/2, 942/1, 936/1, 921/5, 921/2, 922/1, 921/4, 922/2, 923/12, 923/11, 923/8, 923/7, 927/2, 927/1, 941/5, 940, 939/2, 928/1, 928/2, 929/9, 919/6 położonych w miejscowości Hermanowa, gmina Tyczyn.
 
 
Znak sprawy: RGB.6733.17.2019
           
           
 
 
 
                                                                                                   Burmistrz Tyczyna
z up. Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Zawiła
inspektor
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2020-01-08
Publikujący Andrzej Siwiec 2020-01-08 15:01
Dodano do archiwum