Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
ZARZĄDZENIE NR 13.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań gminy z zakresu ochrony zdrowia
ZARZĄDZENIE NR 13.2020
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 20 lutego 2020 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań gminy z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, a także powołania Komisji konkursowej.
 
Na podstawie art.11 ust.2, art.13 ust.3 i art.15 ust.2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm. j.t.) oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm., j.t.)
 
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w zakresie:
 1. ochrony zdrowia;
  1. wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień w środowisku osób dorosłych,
  2. wspieranie opieki zdrowotnej i pielęgnacyjnej osób chorych i niepełno-sprawnych,
 2. pomocy społecznej;
  1. wspieranie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych,
 3. kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego;
  1. wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych w miejscowości Hermanowa,
  2. wspieranie promocji dziedzictwa kulturowego gminy Tyczyn.
 
 
§ 2.
Ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia opublikować:
 1. w BIP-ie - www.bip.tyczyn.pl w zakładce Organizacje pozarządowe,
 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie,
 3. na stronie internetowej gminy- www.tyczyn.pl w zakładce Organizacje pozarządowe / Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 
 
§ 3.
Powołać Komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań  określonych w § 1 zarządzenia w następującym składzie:
 1. Jadwiga Kłos- Sekretarz Gminy - Przewodniczący, 
 2. Joanna Włoch - Dłurzej - pracownik Urzędu Miejskiego w Tyczynie - Członek,
 3. Krystyna Knutel - pracownik Urzędu Miejskiego w Tyczynie - Członek.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13.2020
Burmistrza Tyczyna z dnia 20 lutego 2020 r.

 

 
 
Ogłoszenie
 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688  z późn. zm., j.t.)
 
 
Burmistrz Tyczyna
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu
 ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
 
Głównym celem konkursu ofert jest wsparcie realizacji zadań publicznych
adresowanych do mieszkańców gminy Tyczyn.
 
 
 1. Nazwa i zakres zdania oraz wysokość środków
 
Zadania publiczne do realizacji:
 
 1. w obszarze ochrony zdrowia;
  1. pn. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień w środowisku osób dorosłych.
Zakres zadania:
Organizacja spotkań, seminariów, wyjazdów integracyjnych oraz zakupu publikacji o tematyce profilaktycznej i urządzeń niezbędnych do obsługi zadania. Zadanie adresowane jest do osób z problemami uzależnienia od alkoholu
i narkotyków, współuzależnionych oraz członków ich rodzin.
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizacje tego zadania
w 2020 r. -  3 000,00 zł. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania
w 2019 r. wynosiła 2 500,00 zł.
 1. pn. Wspieranie opieki zdrowotnej i pielęgnacyjnej osób chorych i niepełno-sprawnych.
Zakres zadania:
Zorganizowanie opieki w miejscu pobytu osób oraz w punkcie przyjęć na terenie gminy Tyczyn w zakresie dojazdu i utrzymania samochodu.
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizacje tego zadania
w 2020 r. - 6 000,00 zł. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania
w 2019 r. wynosiła 5 000,00 zł.
 
 1. w obszarze pomocy społecznej;
a) pn.  Wspieranie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych
Zakres zadania:
Organizacja wyjazdów integracyjnych, spotkań, zajęć warsztatowych, imprez kulturalnych i zajęć sportowo – rekreacyjnych adresowanych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizacje tego zadania
w 2020 r. - 10 000,00 zł. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania
w 2019 r. wynosiła 9 000,00 zł.
 
 
 
 1. w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego;
 1. pn. Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych w miejscowości Hermanowa
Zakres zadania:
Organizacja spotkań i wyjazdu integracyjnego adresowanych do lokalnej społeczności.
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizacje tego zadania
w 2020 r. – 3 000,00 zł. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania
w 2019 r. wynosiła 3 000,00 zł.
 
 1. pn. Wspieranie promocji dziedzictwa kulturowego gminy Tyczyn.
Zakres zadania:
Przygotowanie i zorganizowanie imprez kulturalnych adresowanych do wszystkich mieszkańców gminy; konkursów i wycieczek dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tyczyn oraz opracowanie i wydane publikacji poświęconych gminie Tyczyn.
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizacje tego zadania
w 2020 r. – 10 000,00 zł. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania
w 2019 r. wynosiła 10 000,00 zł.
 
 1. Zasady przyznania dotacji
 
 • O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie
  z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
  z 2019 r., poz. 688  z późn. zm., j.t.). Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczania się po wykonaniu zadania.
 • Zlecanie realizacji zadań publicznych ma formę wspierania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Wymagany minimalny wkład własny oferenta na poziomie 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego.
  W konkursie dofinansowane będą zadania publiczne zawierające zakres zadnia wskazany
  w niniejszym ogłoszeniu.
 • Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności: szczegółowy zakres rzeczowy zadania; termin i miejsce realizacji zadania; kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania; informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej składającej ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne; informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł; deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 • Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis/wypis potwierdzający wpis organizacji do właściwej ewidencji lub rejestru; statut organizacji; pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę lub umowę o dotację podpisują inne osoby niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).
 • Oferty należy składać na formularzu zgodnym z §1 pkt1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r.,
  poz. 2057).
  Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 17 marca 2020 r. do godz. 15.300 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul Rynek 18.
 • Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania. Na kopercie musi być umieszczony zwrotny adres.
 • Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.
 • Oferty zgłoszone w ramach konkursu opiniuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni po upływie terminu składania ofert, według następującej procedury konkursowej:
 1. Oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym, pod kątem kompletności
  i zawarcia w nich wszystkich danych wynikających z wzoru oferty i ogłoszenia
  o konkursie. Oferty niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu i są odrzucane.
 2. Oferty zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym są następnie rozpatrywane pod względem merytorycznym,  które komisja:
  1. sprawdza, czy podmiot spełnia wszystkie merytoryczne warunki realizacji zadania – wynikające ze wzoru oferty i ogłoszenia w konkursie,
  2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania – głównie
   w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. przy ocenianiu ofert wnioskujących o wsparcie zadania uwzględnia planowany przez organizację lub podmiot udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
  4. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
  5. uwzględnia planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji i podmiotów realizujących zadanie,
  6. uwzględnia analizę i ocenę zlecanych zadań zrealizowanych przez wnioskodawców w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość wykonania oraz sposób realizowania na ten cel środków,
  7. ocenia możliwości zrealizowania zadania przez podmiot zgłaszający ofertę.
 1. Komisja opiniuje rozpatrzone oferty i przedstawia swoją opinię Burmistrzowi Tyczyna.
 2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Burmistrz Tyczyna.
 3. Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół.
 
 • Termin realizacji zadań od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.
 • Burmistrz Tyczyna zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
 • Dopuszcza się możliwość dokonywania przez realizatora zadania przesunięć pomiędzy  poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów  o nie więcej niż 30%.
 • Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokość przyznanych środków publicznych, ogłasza się niezwłocznie:
 • w BIP-ie - www.bip.tyczyn.pl w zakładce Organizacje pozarządowe,
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie,
 • na stronie internetowej gminy- www.tyczyn.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/ Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Informacje o konkursie uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Tyczynie w pokoju 25 lub telefonicznie pod numerem telefonu 17 23 04 925.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Oferta na konkurs Plik pdf 496.51 KB
Sprawozdanie konkurs Plik pdf 496.56 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrystyna Knutel - inspektor2020-02-20
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2020-02-21 12:23
Modyfikacja Klaudia Skoczylas-Kopiec 2020-02-21 12:24
Dodano do archiwum Klaudia Skoczylas-Kopiec
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 30 marca 2020r. 23:39:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.