Wiadomości https://bip.tyczyn.pl pl-PL Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Thu, 13 May 2021 09:08:53 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Tue, 11 May 2021 14:47:57 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 05 maja 2021 roku o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym Mon, 10 May 2021 09:40:36 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 05 maja 2021 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym...... Sprawozdania finansowe za 2020 r. Mon, 10 May 2021 08:55:52 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1194 ... Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Tyczynie - rok 2021 Fri, 07 May 2021 11:47:18 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1074 ... Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyczyn’’ na 2012-2021 r. Wed, 05 May 2021 13:49:59 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1097 ... Sprawozdanie z realizacji ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyczyn” w 2012-2020 r. Wed, 05 May 2021 13:47:41 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1097 ... INFORMACJE GMINY TYCZYN W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI za 2020 r. Fri, 30 Apr 2021 08:48:46 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1171 INFORMACJE GMINY TYCZYN W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI   Podmioty odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tyczyn, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od...... Karta Dużej Rodziny Tue, 27 Apr 2021 10:36:26 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1149 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu...... FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Tue, 27 Apr 2021 10:34:02 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1138 Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020r. , poz. 808 z późn...... WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ Tue, 27 Apr 2021 10:30:47 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1134 Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.)   uchwalona: dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska...... FORMY POMOCY Tue, 27 Apr 2021 10:26:03 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1136 Podstawa prawna 1.Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508),       2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz 1257 z późn. zm.).   Pomoc społeczna jest instytucją polityki...... OGÓLNE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA Tue, 27 Apr 2021 10:23:18 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1135 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyczynie działa na podstawie następujących przepisów : 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm/, 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz.U. z 2020 r. poz...... ŚWIADCZENIA RODZINNE Tue, 27 Apr 2021 09:41:26 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1137 Świadczenia rodzinne   Świadczenia rodzinne, czyli: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga...... PROGRAM RODZINA 500+ Tue, 27 Apr 2021 09:38:17 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1181 Rodzina 500 plus   Program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet. Program Rodzina 500+ to...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 26 kwietnia 2021 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Mon, 26 Apr 2021 11:42:39 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 26 kwietnia 2021 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamiam, że w dniu 06 kwietnia 2021 roku zostało wszczęte postępowanie...... Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Mon, 26 Apr 2021 11:18:58 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1125 ... OBWIESZCZENIE - dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „budowa sieci wodociągowej wraz z kontenerową pompownią wody” na działce nr 804/7 położonej w miejscowości Kielnarowa. Thu, 22 Apr 2021 09:28:01 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 20 kwietnia 2021 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.) zawiadamiam, że w sprawie prowadzonej pod sygnaturą RGB.6733.3.2021...... FORMULARZ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO DLA RADNYCH Wed, 21 Apr 2021 12:26:22 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1038 FORMULARZ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO DLA RADNYCH... FORMULARZ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO DLA BURMISTRZA, Z-ca BURMISTRZA, SEKRETARZA, SKARBNIKA, KIEROWNIKÓW JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ, OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ I CZŁONKA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO GMINNĄ OSOBĄ PRAWNĄ ORAZ OSOBY WYDAJĄCEJ DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU BURMISTRZA, DYREKTORÓW SZKÓŁ Wed, 21 Apr 2021 12:21:22 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1038 FORMULARZ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO DLA BURMISTRZA, Z-ca BURMISTRZA, SEKRETARZA, SKARBNIKA, KIEROWNIKÓW JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ, OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ I CZŁONKA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO GMINNĄ OSOBĄ PRAWNĄ ORAZ OSOBY WYDAJĄCEJ DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU BURMISTRZA, DYREKTORÓW...... ZARZĄDZENIE Nr 19.2021 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia. Fri, 16 Apr 2021 08:13:02 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE Nr 19.2021 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 9 kwietnia 2021 r.   w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia.   Na podstawie art.11 ust.1 i 2 i art.15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...... Zaproszenie na sesję na 23.04.2021 Fri, 16 Apr 2021 08:00:53 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Informuję, że w dniu w dniu 23 kwietnia 2021 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:   Porządek obrad: Otwarcie sesji. Ustalenie porządku...... Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 30.03.2021 r. Thu, 08 Apr 2021 12:33:32 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... O B W I E S Z C Z E N I E Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego zbieranie materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA OBWODNICY MIASTA TYCZYN”. Fri, 02 Apr 2021 08:28:58 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100                                                              Tyczyn, dnia 01.04.2021 r. Burmistrz Tyczyna         ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn   RGO.6220.1.2.2020       O B W I E S Z C Z E N I E   Zawiadomienie o zakończeniu...... Komunikat dotyczący składania wniosków na Świadczenie Wychowawcze 500+ Thu, 01 Apr 2021 13:38:43 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Z uwagi na stan epidemii prosimy o składanie wniosków na Świadczenie Wychowawcze (500+) za pośrednictwem: portalu Emp@tia operatora pocztowego bankowości elektronicznej portalu PUE ZUS ...