Wiadomości https://bip.tyczyn.pl pl-PL OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 29 września 2022 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Thu, 29 Sep 2022 15:38:59 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 29 września 2022 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że w dniu 13 września 2022 roku zostało wszczęte postępowanie...... Karty usług Tue, 27 Sep 2022 09:33:37 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-30 Małżeństwa, narodziny, zgony Dowody osobiste Meldunki Nieruchomości Podatki lokalne, ulgi Działalność gospodarcza Sprawy wojskowe Pozostałe sprawy             Małżeństwa, narodziny...... BURMISTRZ Mon, 26 Sep 2022 12:20:54 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-23 Burmistrz Gminy mgr inż. Janusz Skotnicki Rynek 18, pok. nr 20, 36-020 Tyczyn TEL.: (0-17) 221 93 10, e-mail: burmistrz@tyczyn.pl PRZYJMOWANIE STRON: w każdy poniedziałek od 900 do 1700 BURMISTRZ JEST: kierownikiem zakładu pracy, jakim...... Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG, kocioł olejowy) Fri, 23 Sep 2022 15:40:33 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1254 Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG, kocioł olejowy)   Kryterium dochodowe Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje bez względu na wysokość dochodu. Wysokość dodatku dla gospodarstw domowych wynosi: 3000 złotych – w...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 21 września 2022 roku o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym Thu, 22 Sep 2022 15:00:01 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 21 września 2022 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i...... OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ ZŁOŻONE W 2022 ROKU Wed, 21 Sep 2022 15:15:55 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1038 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ ZŁOŻONE W 2022 ROKU... OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW UM TYCZYN ZŁOŻONE W 2022 ROKU Wed, 21 Sep 2022 15:15:26 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1038 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE BURMISTRZA, Z-ca BURMISTRZA, SEKRETARZA, SKARBNIKA, KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH GMINNĄ OSOBĄ PRAWNĄ ORAZ OSÓB WYDAJĄCYCH DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU BURMISTRZA, DYREKTORÓW SZKÓŁ.... Dodatek osłonowy Mon, 19 Sep 2022 14:55:23 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1254 Dodatek osłonowy Informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Dodatek ten stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej. Zadanie to będzie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy...... DODATEK WĘGLOWY - NOWY KOMUNIKAT Mon, 19 Sep 2022 14:54:54 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1254 DODATEK WĘGLOWY  Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 15 września 2022 roku o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym Thu, 15 Sep 2022 15:14:13 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 15 września 2022 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i...... Zaproszenie na sesję na 23.09.2022 Thu, 15 Sep 2022 13:04:46 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 Tyczyn, dnia 13 września 2022 r.   ROR.0002.19.2022     Przewodniczący Rady Miejskiej w Tyczynie     Z A W I A D O M I E N I E             Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559) i § 18 ust.1-3 Statutu...... Ogłoszenie - Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Tyczyn na rozwój sportu na rok 2023 Thu, 15 Sep 2022 09:50:25 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 Ogłoszenie   Na podstawie Uchwały Nr LIV/387/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn (Dz.Urz.Woj. z 2010 r. nr 135, poz. 2789)   Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór wniosków...... Ogłoszenie o przetargu Tue, 13 Sep 2022 15:13:45 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... ZARZĄDZENIE NR 96.2022 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 1 września 2022 r. Fri, 09 Sep 2022 14:43:13 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE NR 96.2022 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 1 września 2022 r.     w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn   Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst...... OBWIESZCZENIE o zawiadomieniu stron postępowania o ponownym wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów - Dylągówka od m. Tyczyn do m. Kielnarowa od km około... Fri, 02 Sep 2022 07:43:47 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyn ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn    Tyczyn, dnia 01.09.2022 r. RGO.6220.1.1.2022 OBWIESZCZENIE  o wystąpieniu do organów opiniujących Na podstawie art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735 ze...... Zarzadzenie Nr 93.2022 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 29 sierpnia 2022 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na sprzedaż autobusu szkolnego będącego własnością Tue, 30 Aug 2022 15:22:36 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... ZARZĄDZENIE Nr 84.2022 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia. Mon, 29 Aug 2022 08:46:48 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE Nr 84.2022 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 10 sierpnia 2022 r.   w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia.   Na podstawie art.11 ust.1 i 2 i art.19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...... DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Wed, 24 Aug 2022 08:33:10 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1125 DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH   Gmina Tyczyn zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i...... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 19 sierpnia 2022 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Fri, 19 Aug 2022 15:45:01 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 19 sierpnia 2022 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...... Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16.08.2022 Fri, 19 Aug 2022 15:37:22 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.08.2022 r. dot. Budowy obwodnicy miasta Tyczyn Tue, 16 Aug 2022 16:30:25 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.08.2022 r. dot. Budowy obwodnicy miasta Tyczyn Tue, 16 Aug 2022 16:30:16 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... Postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Tyczyna z dnia 05.01.2021 r. znak: RGO.6220.1.3.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Hermanowa 1 i Hermanowa 2, o mocy wytwórczej do 1MW... Thu, 11 Aug 2022 15:22:39 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100   Burmistrz Tyczyna ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn   Tyczyn, dnia 11.08.2022 r. RGO.6220.1.3.2020     P o s t a n o w i e n i e                Działając na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 09 sierpnia 2022 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Tue, 09 Aug 2022 14:41:30 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 09 sierpnia 2022 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że w dniu 08 sierpnia 2022 roku zostało wszczęte postępowanie...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 09 sierpnia 2022 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Tue, 09 Aug 2022 14:40:26 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna   z dnia 09 sierpnia 2022 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że w dniu 08 sierpnia 2022 roku zostało wszczęte postępowanie......