Wiadomości https://bip.tyczyn.pl pl-PL Burmistrz Tyczyna podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Tyczyn została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej. Mon, 21 Sep 2020 16:33:41 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 15 września 2020 roku o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym Tue, 15 Sep 2020 12:36:02 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 15 września 2020 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i...... OBWIESZCZENIE o wystąpieniu do organów opiniującychw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ HERMANOWA 1 I HERMANOWA 2, O MOCY WYTWÓRZCZEJ DO 1MW KAŻDA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” Tue, 15 Sep 2020 12:32:52 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn Tyczyn, dnia 14.09.2020 r. RGO.6220.1.3.2020   OBWIESZCZENIE  o wystąpieniu do organów opiniujących   Na podstawie art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz...... OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnegopn.: „BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ HERMANOWA 1 I HERMANOWA 2, O MOCY WYTWÓRZCZEJ DO 1MW KAŻDA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”. Tue, 15 Sep 2020 12:30:29 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn Tyczyn, dnia 14.09.2020 r. RGO.6220.1.3.2020                                                                                OBWIESZCZENIE o wszczęciu...... Zaproszenie na sesję na 18.09.2020 Mon, 14 Sep 2020 14:06:12 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11     Informuję, że w dniu w dniu 18 września 2020 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali   konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18 odbędzie się sesja Rady   Miejskiej, z następującym porządkiem obrad:     Porządek obrad:  Otwarcie...... Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania i zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego Fri, 11 Sep 2020 13:46:14 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna z dnia 09 września 2020 roku o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym Fri, 11 Sep 2020 09:35:23 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 Obwieszczenie Burmistrza Tyczyna   z dnia 09 września 2020 roku   Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 09.09.2020 r. pismami znak...... O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Tyczyna zawiadamia strony postępowania, że wydał decyzję o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN SA nr 1249 zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej 41 w... Fri, 11 Sep 2020 08:24:04 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna                                                                                             Tyczyn, dnia 09.09.2020 r. ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn  RGO.6220.1.1.2020   O B W I E S Z C Z E N I E   Burmistrz Tyczyna...... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN SA nr 1249 zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Tyczynie na dz. nr ewid. 588/4 i 588/6 obr. 0001 Tyczyn” Fri, 11 Sep 2020 08:16:37 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1100 Burmistrz Tyczyna                                                                                             Tyczyn, dnia 09.09.2020 r. ul. Rynek 18 36-020 Tyczyn RGO.6220.1.1.2020   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych...... OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW UM TYCZYN ZŁOŻONE W 2020 ROKU Thu, 10 Sep 2020 11:10:24 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1038 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE BURMISTRZA, Z-ca BURMISTRZA, SEKRETARZA,  SKARBNIKA, KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH,  OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH  GMINNĄ OSOBĄ PRAWNĄ ORAZ OSÓB WYDAJĄCYCH DECYZJE  ADMINISTRACYJNE W IMIENIU BURMISTRZA...... OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ ZŁOŻONE W 2020 ROKU Thu, 10 Sep 2020 11:09:06 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1038 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ ZŁOŻONE W 2020 ROKU ... Karty usług Tue, 08 Sep 2020 13:43:26 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-30 Małżeństwa, narodziny, zgony Dowody osobiste Meldunki Nieruchomości Podatki lokalne, ulgi Działalność gospodarcza Sprawy wojskowe Pozostałe sprawy             Małżeństwa, narodziny...... POMIESZCZENIA URZĘDU Tue, 08 Sep 2020 13:32:04 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1127 PARTER Pokój 10 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze 500+ Ewelina Bartoń - inspektor Ewelina Osinko - starszy inspektor Justyna Kozak - pomoc administracyjna tel. (17) 221 93 10 w. 10, bezpośredni (17) 221 92 46...... Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego i o zakończeniu zbierania materiału dowodowego Tue, 08 Sep 2020 13:08:22 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia STANBEST S. i Z. Głodowscy sp. jawna pozwolenia wodnoprawnego i o zakończeniu zbierania materiału dowodowego Tue, 08 Sep 2020 13:04:34 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... STYPENDIA SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Tue, 01 Sep 2020 12:57:47 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1125 Wraz z nowym rokiem szkolnym  rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym  w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego  przysługuję ...... SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2020 ROK Thu, 27 Aug 2020 11:47:49 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1210 ... Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Tyczynie. Fri, 14 Aug 2020 09:16:30 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Tyczynie Informuję, że w wyniku zakończenia procesu naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Natalia Matuła, zam. Rzeszów. Pani...... DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Tue, 11 Aug 2020 10:23:26 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1125 DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH   Gmina Tyczyn zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej...... ZARZĄDZENIE Nr 72.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Mon, 10 Aug 2020 14:41:46 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ZARZĄDZENIE Nr 72.2020 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 31 lipca 2020 r.   w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.   Na podstawie art.11 ust.1 i 2 i art.15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...... BURMISTRZ Mon, 10 Aug 2020 11:48:43 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-23 Burmistrz Gminy mgr inż. Janusz Skotnicki Rynek 18, pok. nr 20, 36-020 Tyczyn TEL.: (0-17) 221 93 10, e-mail: burmistrz@tyczyn.pl PRZYJMOWANIE STRON: w każdy poniedziałek od 800 do 1700 BURMISTRZ JEST: kierownikiem zakładu pracy, jakim...... SEKRETARZ Mon, 10 Aug 2020 11:45:16 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-23 Sekretarz Gminy mgr Anna Fil Rynek 18, pok. nr 22, 36-020 Tyczyn TEL.: (0-17) 221 93 10 w. 42 bezpośredni (0-17) 229 93 30, (17) 230 49 42 E-MAIL: sekretarz@tyczyn.pl   Do zadań i kompetencji sekretarza należy w szczególności: Organizuje pracę...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 07-08-2020r zawiadamiam, że w dniu 05-08-2020r zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Hermanowa oraz ul... Mon, 10 Aug 2020 08:55:21 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 07 sierpnia 2020 roku   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 05 sierpnia 2020 roku zostało wszczęte...... OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 06 sierpnia 2020 r budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Hermanowa w gminie Tyczyn na części działek położonych w miejscowości Hermanowa, gmina Tyczyn. Thu, 06 Aug 2020 13:37:44 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 06 sierpnia 2020 roku Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 05 sierpnia 2020 roku zostało wszczęte...... ŚWIADCZENIA RODZINNE Wed, 05 Aug 2020 14:43:19 +0200 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1137 Kwestie dotyczące świadczeń rodzinnych reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.).   Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze:...... PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Tyczynie, stanowiącej własność Gminy Tyczyn Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1164 ... Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego w ramach zadania pn. Budynek zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym w Hermanowej Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 https://bip.tyczyn.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-25 ...