Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
 
Gmina Tyczyn zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka, w których realizują obowiązek szkolny i nauki. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.), zwana dalej ustawą.
 
Z BEZPŁATNEGO DOWOZU MOGĄ KORZYSTAĆ:
1)   dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);
2)   dzieci w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);
3)  dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);
4)  dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia  (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);
5)  dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a)   24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b)   25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (art. 39 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 36 ust. 17 ustawy).
FORMY DOWOZU
Rodzic wnioskujący o bezpłatny dowóz dziecka wybiera jedną z form dowozu na rok szkolny:
1)   dowóz zbiorowy zorganizowany przez Gminę Tyczyn,
2)   dowóz indywidualny, tj. zwrot kosztów przewozu dziecka na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem a Gminą Tyczyn.
Ustawa nie przewiduje zwrotu kosztów dowozu za przejazd komunikacją miejską, dlatego nie ma możliwości ubiegania się o tego typu rekompensatę.
 
WYLICZENIE ZWROTU KOSZTÓW DOWOZU
Rodzic, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zwrotu kosztów dowozu, za jeden dzień przewozu dziecka otrzyma kwotę wynikającą ze wzoru wskazanego w art. 39a ustawy.
 
KOSZT = (a-b) x c x d/100

gdzie:
a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,
b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,
c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,
d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.
Powyższy wzór wskazuje na trzy różne sytuacje:
1)    a = b  placówka dziecka znajduje się na trasie rodzica z domu do pracy i rodzicowi nie przysługuje zwrot kosztów;
2)    a > b  dowożąc dziecko po drodze do pracy zwiększa się liczba kilometrów i zwrot kosztów przysługuje jedynie za zwiększoną liczbę kilometrów;
3)    b = 0  rodzic nie pracuje a zwrot kosztów przysługuje za przejazd z domu do placówki oświatowej i z powrotem.
Średnia cena jednostki paliwa (litera c we wzorze) w roku szkolnym 2021/2022 określona została w Uchwale Nr XXXVII Rady Miejskiej w Tyczynie  z dnia 8 lipca 2021 r., w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tyczyn w roku szkolnym 2021/2022 i wynosi:
  1. w przypadku oleju napędowego (ON) określa się na :  5,46  zł za litr
  2. w przypadku benzyny  bezołowiowej (E95/ E98) określa się na : 5,55 zł za litr
  3. w przypadku autogazu (LPG) określa się na : 2,28 zł za litr
 
WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA
Wzór wniosku można otrzymać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn, - formularz można również pobrać poniżej artykułu.
Wniosek należy złożyć w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn.  
Rodzice zainteresowani zorganizowaniem dowozu przez Gminę Tyczyn proszeni są o złożenie wniosku w terminie do 30 czerwca na kolejny rok szkolny. W przypadku pojawienia się konieczności dowozu dziecka  w trakcie roku szkolnego, wniosek można złożyć w dowolnym terminie.
 
DODATKOWE INFORMACJE
Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn  (pokój 35) oraz pod numerem telefonu (17) 23-04-935. Osobą prowadzącą sprawę dowozu jest  – Pani Ewelina Wyżykowska - Kierownik.
 
Podmiot publikujący
WytworzyłBeata Sala2021-07-30 00:00
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2021-07-30 12:22
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: sekretariat@tyczyn.pl
Wygenerowano: 29 stycznia 2022r. 15:08:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.