I N F O R M A C J A
DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TYCZYN
o sposobie postępowania z odpadami komunalnymi w 2018 r.