XML

UCHWAŁA NR XLI.281.21 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

 
 
UCHWAŁA NR XLI.281.21
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 19 listopada 2021r.
 
w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm./ oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm./ i Uchwały Nr LI/363/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Tyczyn w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi(Dz. Urz. Woj. Podkr. z 2003 r., Nr 87, poz. 1612), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
 
Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje roczny Program współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r. określony  w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyczyna.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
 
 
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLI.281.21
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 19 listopada 2021 r.
 
 
  

Program współpracy Gminy Tyczyn organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

 
 
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1. 1. Ilekroć w programie jest mowa o:
1)  „ustawie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności Pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020.1057);
2)  „uchwale o sporcie”- rozumie się Uchwałę Nr LIV/387/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn;
3)  „gminie” - rozumie się przez to gminę Tyczyn;
4) „Radzie” - rozumie się przez to Radę Miejską w Tyczynie;
5) „Burmistrzu”- rozumie się przez to Burmistrz Tyczyna;
6) „urzędzie” - rozumie się przez to Urząd Miejski w Tyczynie;
7) „BIP-ie”- rozumie się przez to Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w  Tyczynie - www.bip.tyczyn.pl;
8) „podmiotach” - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
    prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,
9) „klubie sportowym” - rozumie się osobę prawną utworzoną na podstawie odrębnych przepisów prowadzącą działalność w zakresie sportu;
10) „dotacji” - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art.127 ust.1pkt e ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019. 869);
11) „konkursie” - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.11 ust.2 i w art.13 ustawy;
12) „wniosku” - rozumie się przez to wniosek złożony przez klub sportowy określony w Uchwale Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 7 marca 2011 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/387/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn.
 
Cel główny programu
 
§ 2. Program współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi, zwany dalej „programem” stanowi element polityki społeczno-finansowej gminy. Jego zadaniem jest kształtowanie partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi poprzez umacnianie lokalnych działań, stwarzanie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz mieszkańców gminy.
                               
 
Cele szczegółowe programu
 
§ 3. Współpraca z podmiotami dotyczy zadań określonych w art.4 ust.1 ustawy, 
a w szczególności zadań własnych gminy w zakresie:
 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 2. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 4. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 5. Ochrony i promocji zdrowia;  
 6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 7. Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 8. Turystyki i krajoznawstwa.
 9. Promocji i organizacji wolontariatu.
 
Zasady współpracy
 
§ 4. Współpraca z podmiotami odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 
           
§ 5. 1. Współpraca, o której mowa w § 3 może przybierać następujące formy:
 1.  zlecania zadań programu określonych w § 3 pkt 1 klubom sportowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w uchwale o sporcie;
 2. zlecania zadań programu określonych w § 3 od pkt 2 do pkt 9 podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
 3. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków;
 4. konsultowania z podmiotami i klubami sportowymi programu i aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 5. publikowania ważnych informacji dotyczących działalności organizacji pozarządowych na stronach internetowych gminy i w „Głosie Tyczyna”;
 6. udziału przedstawicieli organizacji w sesjach Rady z możliwością zabierania głosu na zasadach określonych w Statucie Gminy;
 7. przekazywania przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery publicznej, (o których mowa w § 3), a których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z programu.
2. Współpraca może polegać także na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym i informacyjnym.
 
§ 6. Ustala się następujące priorytetowe zadania realizowane w ramach programu:
 1. Dla wszystkich obszarów objętych § 3
 • zorganizowanie spotkań z udziałem przedstawicieli podmiotów i klubów sportowych działających na terenie gminy.
 1. Dla obszaru z § 3 pkt 1
 • wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej,
 • wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.
 1. Dla obszaru z § 3 pkt. 2 i 3
 • wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw,
 • wspieranie przedsięwzięć kulturalnych realizowanych na terenie gminy (koncerty, przeglądy, wystawy, konkursy itp.).
 1. Dla obszaru z § 3 pkt 4 i 5
 • wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych,
 • wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki,
 • wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć,
 • wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • wspieranie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, z rodzin zagrożonych patologią.
 1. Dla obszaru z § 3 pkt 6
 • wspieranie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i pomocy ich rodzinom,
 • powierzenie dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków edukacyjno-wychowawczych,
 • wspieranie opieki socjalnej i pielęgnacyjnej osób chorych, starszych i niepełnosprawnych,
 • powierzenie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Tyczynie.
 1. Dla obszaru z § 3 pkt 7
-    wspieranie edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
7.  Dla obszaru z § 3 pkt 8
- wspieranie wycieczek i imprez turystycznych w zakresie zadań określonych w § 3 od ust 2 do ust 7.
8. Dla obszaru z § 3 pkt 9
-    wspieranie promocji i organizacji wolontariatu w zakresie zadań określonych w § 3 od ust 1 do ust 8.
 
§ 7. Okres realizacji programu ustala się od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 
Sposób realizacji programu
 
§ 8. 1. Zlecanie zadań określonych w § 6 ust 2 odbywa się formie określonej w uchwale o sporcie.
2. Zlecanie zadań, o których mowa w § 6 od ust 3 do ust 8 odbywa się w trybie ustawy.
3. Informacje o konkursach oraz naborze wniosków zamieszczane będą w BIP w zakładce Organizacje pozarządowe, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej gminy w zakładce Organizacje pozarządowe/Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
4. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę lub wniosek na realizację zadania publicznego, który powinien zawierać w szczególności opis zadania  proponowanego do realizacji oraz szacunkową kalkulację kosztów realizacji tego zadania.
5. Burmistrz w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty lub wniosku, rozpatruje celowość realizacji danego zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania informuje składającego ofertę lub wniosek o trybie zlecenia zadania publicznego wraz z podaniem terminu ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
 
§ 9. 1. Wysokość środków planowanych na realizację programu ustala się w kwocie 1 250 000,00 złotych, aczkolwiek podana kwota może ulec zmianie w trakcie roku budżetowego.
2. Zamieszczenie danego zadania w niniejszym programie nie daje uprawnienia podmiotom i klubom sportowym do otrzymania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.
 
Sposób oceny realizacji programu
 
§ 10.    1. Ustala się mierniki oceny realizacji programu.
2. Miernikami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności:
1) wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu gminy Tyczyn podmiotom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych;
2) udział środków własnych podmiotów i klubów sportowych w realizacji zadań publicznych zleconych;
3) liczba zadań publicznych realizowanych przez podmioty i kluby sportowe, z wyszczególnieniem zadań zleconych w drodze konkursów ofert i naborów wniosków;
4) liczba ofert i wniosków złożonych przez podmioty i kluby sportowe na realizację zadań publicznych;
5) liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych;
6) liczbę podmiotów i klubów sportowych, którym zlecono realizację zadań publicznych.
3. Burmistrz przedkłada Radzie sprawozdanie z realizacji programu, uwzględniając mierniki wskazane w ust. 2 oraz ogłasza w BIP-ie w terminie do dnia 31 maja 2023 r.
 
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji
 
§ 11. Burmistrz przygotował projekt rocznego programu na rok 2022, który został poddany konsultacjom z podmiotami w formie zamieszczenia niniejszego projektu programu w BIP-e, w dniach od 1 października 2021 r. do 31 października 2021 r. Forma konsultacji jest zgodna z uchwalą Nr LI/363/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje pozarządowe nie zgłosiły uwag.
 
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert  
w otwartych konkursach ofert

 
§ 12. 1. Burmistrz każdorazowo przy ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową. Komisja ma charakter opiniodawczy.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą:
 1. przewodniczący –  Sekretarz Gminy lub osoba wskazana przez Burmistrza,
 2. członkowie komisji:
 1. przynajmniej dwóch pracowników urzędu wskazanych przez Burmistrza;
 2. przynajmniej dwie osoby wskazane przez podmioty zgłoszone w naborze na członków komisji, z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty biorące udział w konkursie;
 3. w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć, także inne osoby z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych.
3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
4. Komisja realizuje swoje działania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej 50% jej członków.
5.  Przebieg prac komisji konkursowej:
 1. członkowie komisji składają oświadczenia, że nie są członkami organizacji, które złożyły oferty konkursowe;
 2. komisja dokonuje otwarcia kopert z ofertami, a następnie dokonuje podziału ofert na grupy odpowiadające poszczególnym dziedzinom zadań;
 3. oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym, pod kątem kompletności i zawarcia w nich wszystkich danych wynikających ze wzoru oferty i ogłoszenia o konkursie. Oferty niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu i są odrzucane;
 4. oferty zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym, są następnie rozpatrywane pod względem merytorycznym, które komisja:
 1. sprawdza, czy podmiot spełnia wszystkie merytoryczne warunki realizacji zadania
       – wynikające ze wzoru oferty i ogłoszenia w konkursie;
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania – głównie w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 3. przy ocenianiu ofert wnioskujących o wsparcie zadania uwzględnia planowany przez organizację lub podmiot udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 4. ocenia proponowaną, jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie;
 5. uwzględnia planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji i podmiotów realizujących zadanie;
 6. uwzględnia analizę i ocenę zlecanych zadań zrealizowanych przez wnioskodawców w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość wykonania oraz sposób realizowania na ten cel środków;
 7. ocenia możliwości zrealizowania zadania przez podmiot zgłaszający ofertę;
 1. kryteria wyboru ofert, określone w ust. 5 pkt. 4, lit. g, uwzględnia się również w przypadku, gdy na realizację danego zadania wpłynęła jedna oferta;
 2. komisja opiniuje rozpatrzone oferty i przedstawia swoją opinię Burmistrzowi;
 3. ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Burmistrz;
 4. z przebiegu prac komisji sporządza się protokół.
 1. Za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie.
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokość  przyznanych środków publicznych, ogłasza się niezwłocznie:
 1. w BIP-ie,
 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu,
 3. na stronie internetowej gminy.
                                                                  
§ 13. Burmistrz przygotowuje projekt programu współpracy na rok następny, który konsultuje z podmiotami i klubami sportowymi, a następnie przedstawia Radzie.

Gmina Tyczyn
Rynek, 36-020 Tyczyn
Tel. +48 17 221 92 11
www.tyczyn.pl

Uchwała numer XLI.281.21 "Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r. " została podjęta następującą proporcją głosów: 
jestem za 12, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.


Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 19.11.2021 11:11:41

Radni głosowali jak poniżej:

Jestem za        Jestem przeciw
1. Jadwiga Czarnik BRAK
2. Anita Drążek  
3. Ryszard Fornal  
4. Damian Fudali  
5. Grzegorz Lampart  
6. Eugeniusz Malak  
7. Ewelina Malak  
8. Joanna Mroczka  
9. Zdzisław Prokop  
10. Tadeusz Ruszel  
11. Genowefa Szawara  
12. Marcin Tadla  
Wstrzymuję się                                                   Radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu
BRAK BRAK

 
 

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłMGOPS Tyczyn2021-11-19
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2022-01-12 10:12