XML

Zaproszenie na sesję na 23.09.2022

Tyczyn, dnia 13 września 2022 r.
 
ROR.0002.19.2022
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tyczynie
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
            Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559) i § 18 ust.1-3 Statutu Gminy Tyczyn  z w o ł u j ę
 
LII sesję Rady Miejskiej w Tyczynie na piątek 23 września 2022 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18
 
 
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zakup energii elektrycznej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na odbiór i zagospodarowanie       odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Tyczyn.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację zadania publicznego (remont).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację zadania publicznego (inwestycja).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 11. Informacja o międzysesyjnej działalności Burmistrza. 
 12. Sprawy różne, wolne wnioski.
 13. Głosowanie wniosków zgłoszonych podczas sesji.
 14. Zakończenie sesji.
W załączeniu projekty uchwał planowane do rozpatrzenia na sesji.
Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego Rady Miejskiej od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów tej jednostki samorządu, w której uzyskał mandat – art.25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym.          

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłDorota Michalak - Inspektor2022-09-15
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2022-09-15 13:03