Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnegopn.: „BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ HERMANOWA 1 I HERMANOWA 2, O MOCY WYTWÓRZCZEJ DO 1MW KAŻDA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”.
Burmistrz Tyczyna
ul. Rynek 18
36-020 Tyczyn
Tyczyn, dnia 14.09.2020 r.
RGO.6220.1.3.2020                                                                             
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
            Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) – zwanej dalej ustawą OOŚ zawiadamiam, że na wniosek z dnia 09.09.2020 r. Pana Janusza Fiejdasza zam. ul. Sikorskiego 108, 35-304 Rzeszów, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Zdzisław Gruszczyński zam. ul. Zimowit 5/9, 35-605 Rzeszów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ HERMANOWA 1 I HERMANOWA 2, O MOCY WYTWÓRZCZEJ DO 1MW KAŻDA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”.
 Zgodnie z art. 10 Kpa, strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym prawo do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn, w godzinach pracy urzędu.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 wystąpiono o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni
w  Krośnie.
Zgodnie z art. 35 §5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
            Stosownie do art. 41 § 1 Kpa strony oraz ich przedstawiciele i ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ ma zastosowanie przepis art. 49 Kpa, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie - zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Burmistrz Tyczyna
Janusz Skotnicki
  1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA
  2. A/a.

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKlaudia Skoczylas-Kopiec2020-09-14
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2020-09-14 12:30
Dodano do archiwum
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 28 września 2020r. 14:10:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.