XML

OBWIESZCZENIE z dnia 03.09.2021 r. o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,BUDOWA OBWODNICY MIASTA TYCZYN”,

Burmistrz Tyczyna
ul. Rynek 18
36-020 Tyczyn
Tyczyn, dnia 03.09.2021 r.
RGO.6220.1.2.2020
 
 
OBWIESZCZENIE
 o wystąpieniu do organów opiniujących

 
Na podstawie art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Gminy Tyczyn ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Michał Rej reprezentujący firmę Your Investment ul. Owocowa 6, 30-434 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
,,BUDOWA OBWODNICY MIASTA TYCZYN”,
że zgodnie z art. na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz 78 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko pismem z dnia 03.09.2021, znak RGO.6220.1.2.2020 wystąpiono do:
-  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie,
-  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
- Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie, z prośbą o ponowne wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Po otrzymaniu opinii ww. organów możliwe będzie wydanie przez tut. organ postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 63 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ustawy  z dnia   3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko). W przypadku opinii stwierdzających brak obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Burmistrza
Anna Fil
Sekretarz Gminy
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKlaudia Skoczylas-Kopiec2021-09-03
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2021-09-03 14:11