Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl

Obwieszczanie o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie obudowy studni S-4 i S-5, miejscowość Borek Stary, gmina Tyczyn, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie”.

Burmistrz Tyczyna
ul. Rynek 18
36-020 Tyczyn  
Tyczyn, dnia 21.06.2022 r.
RGO.6220.1.3.2022
O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrz Tyczyna, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j. t. Dz.U.2022.1029).
 
zawiadamia strony postępowania,
 
że w dniu 21.06.2022 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. – ul. Kościuszki 6, 36-020 Tyczyn, wydał decyzję o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie obudowy studni S-4 i S-5, miejscowość Borek Stary, gmina Tyczyn, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie”.
W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią decyzji w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn, pok. 24, I piętro w godzinach pracy urzędu tj. pn. - pt. 7.30-15.30.     
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Tyczyna, w terminie 14 dni od dni doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 K.p.a.).
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).
Zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tyczynie: www.bip.tyczyn.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie I piętro.  
 
                                                                                                                      Burmistrz Tyczyna
                                                                                                                      Janusz Skotnicki
 
Obwieszczenie udostępniono
w Biuletynie Informacji Publicznej
i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyczynie
w dniu 21.06.2022 r.
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłBarbara Popowicz - inspektor2022-06-21
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2022-06-21 13:33
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: sekretariat@tyczyn.pl
Wygenerowano: 07 sierpnia 2022r. 20:31:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.