XML

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Plik txt 42.00 KB
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 r. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.), OSIĄGNIETYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Plik doc 22.50 KB
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Plik txt 21.50 KB
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Plik doc 22.00 KB
OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Plik txt 21.50 KB
OŚWIADCZENIE O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWOWAWCZEGO Plik txt 22.00 KB
oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania Plik doc 21.50 KB
oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej Plik doc 22.00 KB
oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły Plik doc 22.00 KB
oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy Plik doc 21.50 KB
oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych Plik doc 20.00 KB
oświadczenie Plik doc 30.50 KB
wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka Plik doc 77.00 KB
wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Plik doc 121.00 KB
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Plik doc 73.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2014-03-27
Publikujący Andrzej Siwiec 2014-03-27 11:23
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2014-03-27 11:39