XML

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

TEMAT: REKRUTACJA NA URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY
KOGO DOTYCZY INFORMACJA: KANDYDACI BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
 1. Kto wykorzystuje dane (administrator): Urząd Miejski w Tyczynie.
 2. Kontakt: Rynek 18, 36-020 Tyczyn, tel.: (17) 221 93 10, 221 92 11, e-mail: tyczyn@tyczyn.pl
 3. Kontakt w sprawie ochrony danych: daneosobowe@tyczyn.pl, Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Daniel Panek
 4. Skąd pochodzą dane: bezpośrednio od kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.
 5. Cel wykorzystania danych: przeprowadzenie rekrutacji na wybrane stanowisko lub stanowiska pracy.
 6. Podstawa prawna:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - dobrowolna zgoda Kandydata wyrażona na zasadach art. 221a oraz art. 221b Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
  2. art. 6. ust. 1. lit. c) RODO w zw. z art. 22. §1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w związku z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 7. Kto otrzyma moje dane osobowe: dostawca usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawca usługi do elektronicznego zarządzania kadrami; dostawca poczty elektronicznej; dostawca usług IT (takich jak hosting) oraz dostawca systemów informatycznych lub agencjom pracy tymczasowej (jeżeli podejmiemy wspólną decyzję o zatrudnieniu za jej pośrednictwem); kancelarie adwokackie, radcowskie i doradztwa prawnego, świadczące pomoc prawną dla Pracodawcy. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dane osobowe wybranego kandydata w postaci jego imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania umieszczone zostaną w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres sześciu miesięcy. Okres ten liczony będzie od dnia umieszczenia informacji na tablicy informacyjnej lub w Biuletynie Informacji Publicznej.
 1. Okres przechowywania danych:
Kategoria osób Okres przechowywania danych Uwagi
Wybrany kandydat sześć miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem Po upływie tych terminów dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone właścicielom na ich żądanie lub trwale zniszczone.
Pozostali kandydaci sześć miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru
 1. Przysługujące prawa:
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWO NA CZYM POLEGA ZASTRZEŻENIA JAK SKORZYSTAĆ
Dostępu do danych Prawo do uzyskania informacji o tym czy Urząd dysponuje danymi osobowymi kandydata, jakie są to dane oraz jak są wykorzystywane. Informacje przekazuje się w formie notatki. 1. Prawo dostępu do danych nie polega na przekazaniu kopii dokumentów.
2. Dostęp do niektórych informacji może być ograniczony, jeżeli ich udzielenie może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób.
3. Przed udzieleniem dostępu do danych, Urząd może żądać podania dodatkowych informacji, jeżeli jest to konieczne do udzielenia dostępu lub do potwierdzenia tożsamości kandydata.
Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.
Sprostowania danych Prawo do poprawiania nieprawidłowych danych, aktualizacji nieaktualnych oraz uzupełniania niekompletnych. Może być potrzebne okazanie dokumentu potwierdzającego prawdziwość danych – np. dowodu osobistego. 1. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.
2. Wskaż dokładnie które informacje na swój temat uznajesz za błędne, nieaktualne lub niekompletne.
Usunięcia danych Prawo do bycia zapomnianym – żądania, by dane osobowe zostały skasowane. Prawo do usunięcia danych przysługuje wyłącznie, gdy:
1. dane nie są już potrzebne Urzędowi albo
2. dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem albo
3. w konkretnym przypadku istnieje prawny obowiązek usunięcia danych osobowych.
1. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.
2. Wskaż dokładnie zakres danych osobowych, które mają zostać usunięte – mogą to być poszczególne informacje albo wszystkie dane osobowe, zgromadzone w ramach postępowania.
3. Uzasadnij swoje stanowisko. Pamiętaj: usunięcie danych osobowych może nastąpić wyłącznie po spełnieniu jednej z przesłanek opisanych obok – w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony.
Ograniczenia przetwarzania Prawo do żądania, by dane osobowe nie były więcej wykorzystywane we wskazanym celu. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje wyłącznie, gdy:
1. kandydat kwestionuje prawidłowość swoich danych albo
2. dane są wykorzystywane niezgodnie z prawem lecz jeden z nich sprzeciwia się usunięciu swoich danych albo
3. dane nie są już potrzebne Urzędowi lecz są one potrzebne kandydatowi do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami albo
4. kandydat wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych osobowych – korzystanie z danych osobowych ogranicza się do czasu rozpatrzenia sprzeciwu.
1. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.
2. Wskaż dokładnie w jakim zakresie Urząd powinien ograniczyć korzystanie z danych osobowych – możesz oznaczyć pojedyncze cele, dla realizacji których wykorzystuje ona dane osobowe albo wszystkie.
3. Uzasadnij swoje stanowisko. Pamiętaj: ograniczenie przetwarzania danych osobowych może nastąpić wyłącznie po spełnieniu jednej z przesłanek opisanych obok – w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony.
Prawo do przenoszenia danych Prawo do żądania, by Urząd udostępnił posiadane dane osobowe w określonym celu oraz przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi. 1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
2. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
1. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.
2. Wskaż dokładnie w jakim zakresie Urząd powinien udostępnić dane osobowe i któremu administratorowi je dostarczyć.
3. Uzasadnij swoje stanowisko. Pamiętaj: przenoszenie danych osobowych może nastąpić wyłącznie po spełnieniu jednej z przesłanek opisanych obok – w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony.
Wycofania udzielonej zgody Prawo do żądania, by Urząd zaprzestał wykorzystywania danych osobowych w określonym celu.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie pisemnej zgody, a jej udzielenie nie jest uzależnione od wykonania umowy, w tym świadczenia usługi. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.
2. Wskaż dokładnie w jakim zakresie Urząd powinien zaprzestać przetwarzania danych osobowych.
3. Uzasadnij swoje stanowisko. Pamiętaj: wycofanie zgody na przetwarzanie danych  osobowych może nastąpić wyłącznie po spełnieniu jednej z przesłanek opisanych obok – w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony.
Skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prawo do zawiadomienia organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych o naruszeniu prawa. Składając skargę należy wskazać na kogo składa się skargę oraz opisać na czym polega naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Skontaktuj się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.
 1. Czy muszę podać dane:
Państwa dane osobowe wykorzystujemy na podstawie obowiązujących przepisów prawa i Państwa dobrowolnie udzielonej zgody oraz w zakresie, który wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Pozostałe dane osobowe, które zawarli Państwo w swojej aplikacji (np. Państwa wizerunek) również wykorzystujemy na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziliście Państwo przekazując nam swoje zgłoszenia rekrutacyjne. Podanie tych danych nie jest jednak konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
 1. Konsekwencje odmowy:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić nam reakcję na przesłane zgłoszenie aplikacyjne.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: nie dotyczy.
 2. Profilowanie: nie dotyczy.
 
  
 

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2021-02-10
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2021-02-11 08:23