XML

DOBRY START 300+

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód. Przysługuje ono rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Świadczenie dobry start przysługuje w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:
 • 20 roku życia,
 • 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie dobry start nie przysługuje:
 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie
 • Świadczenie nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) w szkole podstawowej,
  a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start będą przyjmowane:
 • od 1 lipca do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
 • od 1 sierpnia do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście)
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do  30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.
Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób: 
 1. Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wybranych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną
 2. Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP możesz złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia
   
 3. Drogą pocztową na adres:
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn
 4. Osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyczynie  (w pokojach: 10, 16, 17)
Więcej szczegółów i informacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl/DobryStart
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2018-06-19
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-06-19 06:56
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2018-07-03 11:38