Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 11 marca 2020 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2019 terenu położonego w miejscowości Kielnarowa.

Tyczyn, dnia 11 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA TYCZYNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
nr 1/2019 terenu położonego w miejscowości Kielnarowa.
    Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz uchwały Rady Miejskiej w Tyczynie Nr XIII.87.19 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2019 terenu położonego w miejscowości Kielnarowa zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2019 terenu położonego w miejscowości Kielnarowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 marca 2020 r. do 09 kwietnia 2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn, pokój nr 18, w godzinach pracy urzędu.
    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, w sali konferencyjnej, o godzinie 13.00.
   Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Tyczyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2020 r.
   Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) w powiązaniu art. 17 pkt 9 i pkt 11  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) ww. projekt wykłada się do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
   W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania planu miejscowego.
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Tyczyna, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18. Kontakt
z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: daneosobowe@tyczyn.pl lub pisemnie na adres Administratora. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia planu miejscowego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych z Administratorem. 4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną. 5. Wnoszącym uwagi  przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Podanie przez wnoszących uwagi danych osobowych jest obowiązkowe, a odmowa ich podania będzie skutkowała pozostawieniem uwagi bez rozpoznania.7. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Burmistrz Tyczyna Janusz Skotnicki
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2020-03-11
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2020-03-11 10:26
Dodano do archiwum
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 04 czerwca 2020r. 04:48:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.