Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl

OBWIESZCZENIE - dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „budowa sieci wodociągowej wraz z kontenerową pompownią wody” na działce nr 804/7 położonej w miejscowości Kielnarowa.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Tyczyna

z dnia 20 kwietnia 2021 roku

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.) zawiadamiam, że w sprawie prowadzonej pod sygnaturą RGB.6733.3.2021 dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „budowa sieci wodociągowej wraz z kontenerową pompownią wody” na działce nr ewid. 804/7 położonej w miejscowości Kielnarowa, gmina Tyczyn, wnioskiem z dnia 19 kwietnia 2021 roku wnioskodawca - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKO-STRUG sp. z o.o., 36-020 Tyczyn, ul. Kościuszki 6, zmienił zakres inwestycji, który aktualnie obejmuje działkę nr ewid. 804/7 oraz części działek nr ewid. 805/2, 857/2, 857/3, 892/5, 862/2, 863/1, 850/12 położonych w miejscowości Kielnarowa, gmina Tyczyn. Nazwa inwestycji pozostaje bez zmian.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym strony - osobiście lub działając przez pełnomocnika - zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, codziennie w godzinach pracy Urzędu; prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Strony mają także prawo do składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie, które zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji.
 
W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać w wyżej wymienionej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stosownie do art. 41 Kpa strony oraz ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Stosownie do art. 40 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Strona może złożyć na piśmie odpowiedź na niniejsze zawiadomienie, może także składać pisemne wyjaśnienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.


znak sprawy: RGB.6733.3.2021


Burmistrz Tyczyna
z up. Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Zawiła
inspektor
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2021-04-20
Publikujący Marcin Jarosz - Informatyk 2021-04-20 09:27
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 11 maja 2021r. 18:59:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.