XML

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Tyczyn przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej

                                                                        Załącznik do zarządzenia nr 47.2021 z dnia 30.07.2021  r.

Ogłoszenie było wywieszone w terminie od 2.08.2021 do 23.08.2021 r.
WYKAZ
 
Burmistrz Tyczyna podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Tyczyn została przeznaczona do zbycia w drodze przetargowej, zgodnie z art. 28 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.2020.1990)
 
 

 
 
Lp
 
Jednostka ewidencyjna (gmina)
 
 
Obręb (wieś)
 
Nr działki
 
Nr księgi wieczystej
 
Powierzchnia działki (ha)
 
Opis nieruchomości
 
Cena działki (zł)
+ VAT obowiązujący
w dniu spisywania umowy
 
Przeznaczenie
1. wg. planu zagospodarowania przestrzennego
2. wg studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1 Tyczyn Tyczyn 1463/4 KW RZ2Z/00016743/8 0,56 Teren rolniczy, oznaczenie użytku – Lzr/RIIIa, R-IIIb, Lzr/RIIIb 400 000 1. brak planu
2. strefa centralna miejska
 
 
Osoby, którym stosownie do treści art. 34 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą w terminie do dnia 13.09.2021 r. złożyć w Urzędzie Miejskim w Tyczynie wniosek o nabycie nieruchomości. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać Urzędzie Miejskim w Tyczynie 36-020 Tyczyn,  ul. Rynek 18 pod nr telefonu. 17 23 04 921 w godz. pracy urzędu.      
                                                                                                                                                                                              BURMISTRZ TYCZYNA
Janusz Skotnicki

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłAleksandra Szymańska - Geodeta gminny2021-07-30
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2021-07-30 13:48