Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 29.09.2021 r. o przystąpieniu do sporządzania XV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn

                                                                                      Tyczyn, dnia 29.09.2021 r.
RGB.6720.3.2021
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA TYCZYNA
 
o przystąpieniu do sporządzania  XV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn

 
Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 11a  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w zw. z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.). 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Tyczynie Uchwały Nr XXXIV.239.21 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania XV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn.
Przedmiotem sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn jest obszar położony w miejscowości Kielnarowa.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie, w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn, lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: tyczyn@tyczyn.pl lub poprzez ePUAP w terminie do dnia 22 października 2021 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Tyczyna.
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Tyczyna, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18. Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: daneosobowe@tyczyn.pl lub pisemnie na adres Administratora. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych z administratorem. 4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną. 5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Podanie przez składających wnioski danych osobowych jest obowiązkowe, a odmowa ich podania będzie skutkowała pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 7. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 

 
 
Burmistrz Tyczyna
Janusz Skotnicki
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2021-09-29
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2021-09-29 08:48
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: sekretariat@tyczyn.pl
Wygenerowano: 05 grudnia 2021r. 03:14:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.