XML

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2022 terenu położonego w miejscowości Hermanowa oraz terenu położonego w miejscowości Tyczyn, w gminie Tyczyn

Tyczyn, dnia 14.07.2022 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA TYCZYNA
 
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2022 terenu położonego w miejscowości Hermanowa oraz terenu położonego w miejscowości Tyczyn, w gminie Tyczyn
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022r. poz. 503), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022r. poz. 1029)
 
zawiadamiam
 
o podjęciu przez Radę Miejską w Tyczynie uchwały Nr XLVII.320.22 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2022 terenu położonego w miejscowości Hermanowa oraz terenu położonego w miejscowości Tyczyn, w gminie Tyczyn.
 
Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej do Burmistrza Tyczyna na adres: Urząd Miejski w Tyczynie ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP oraz poczty elektronicznej na adres: tyczyn@tyczyn.pl, w terminie do dnia 5 sierpnia 2022 r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Tyczyna.
 
Burmistrz Tyczyna
Janusz Skotnicki
 
 
 
 
 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Tyczyna, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn (dane kontaktowe: tel. (17) 22-19-310, fax. (17) 22-19-217 email:  tyczyn@tyczyn.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyczynie.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Tyczyna danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
 

 
 
 


Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2022-07-14
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2022-07-14 08:59