XML

OBWIESZCZENIE Burmistrza Tyczyna z dnia 07 czerwca 2024 roku znak sprawy: RGB.6730.269.2023

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Tyczyna
 
z dnia 07 czerwca 2024 roku
Zgodnie z art. 53 ust. 1c w związku z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamiam, że pismami dnia 07.06.2024 r. znak RGB.6730.269.2023 Burmistrz Tyczyna wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: budowa dwóch  budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na  działce nr ewid. 1620/1 położonej w miejscowości Tyczyn, gmina Tyczyn do następujących organów:
  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie – art. 53 ust. 4 pkt 2a;
  2. Starosta Rzeszowski – art. 53 ust. 4 pkt 6;
  3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krośnie – art. 53
    ust. 4 pkt 6;
  4. Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. o. – art. 53 ust. 4 pkt 16.
 
           
 
znak sprawy: RGB.6730.269.2023
Burmistrz Tyczyna
z up. Burmistrza
mgr inż. Anna Zawiło-Witek
inspektor
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Kto wykorzystuje dane: Burmistrz Tyczyna, Kontakt: ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn, Inspektor ochrony danych: daneosobowe@tyczyn.pl, Pan Daniel Panek. Cel wykorzystania danych: wszczęcie właściwego postępowania administracyjnego na wniosek strony lub z urzędu. Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Polityka prywatności: https://bip.tyczyn.pl/ zakładka Ochrona danych osobowych”.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłAnna Zawiło-Witek - Inspektor2024-06-07
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2024-06-07 14:05