Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Tyczyn na rozwój sportu na rok 2020

Ogłoszenie

 

Na podstawie Uchwały Nr LIV/387/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn (Dz.Urz.Woj. z 2010 r. nr 135, poz. 2789)

 

Burmistrz Tyczyna

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Tyczyn

na rozwój sportu na rok 2020

 

I. Zakres zadania

 

Z budżetu gminy mogą być dofinansowywane zadania z zakresu rozwoju sportu wpływające na poprawę warunków uprawiania sportu, lub zwiększenia dostępności mieszkańców do działalności sportowej.

 

Z dotacji celowej mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1)  realizacji programów szkolenia sportowego, z uwzględnieniem wynagrodzeń dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia do przygotowywania zawodnika lub zawodników danego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu,

2)  ubezpieczenia zawodników,

3)  zakupu sprzętu sportowego,

4)  pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestniczenia w tych zawodach wraz z wyżywieniem zawodników,

5)   pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

6)   sfinansowania stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

7)   kosztów pośrednich (np. obsługa księgowa, utrzymanie rachunku bankowego), związanych
z realizacją zadania stanowiące maksymalnie 10 % wysokości dofinansowania,

8)  pokrycia kosztów utrzymania zawodników nie będących mieszkańcami gminy Tyczyn do wysokości 25% przyznanej dotacji.

 

Z dotacji celowej nie mogą być finansowane ani dofinansowane w szczególności:

1)    transfery zawodnika z innego klubu sportowego,

2)    zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub lub zawodnika tego klubu,

3)    zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

4)    koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

 

 II. Zasady przyznania dotacji

 

O dotację może ubiegać się klub sportowy posiadający osobowość prawną, prowadzący statutową działalność sportową i działający na terenie gminy Tyczyn. Zlecanie zadań odbędzie się w formie dofinansowania jego realizacji, maksymalnie do wysokości 90 % całego zadania. Dotacja zostanie przyznana na podstawie złożonego wniosku i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczania się po wykonaniu zadania.

Ø Wniosek powinien zawierać w szczególności: dane podmiotu ubiegającego się o dotację, opis zadania /termin realizacji, kosztorys przewidywanych kosztów realizacji zadania, rzeczowy oraz osobowy wkład własny w realizacje zadania/, dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie wniosku /informacje dotyczące współpracy klubu z gmina Tyczyn, osiągnięcia sportowe klubu/.

Ø Do wniosku należy dołączyć: aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego oraz aktualny statut.

Ø Wniosek należy składać na formularzu zgodnym z Uchwałą Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały LIV/387/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn /Dz.Urz.Woj. z 2011r., nr 43, poz. 909/. Wzór wniosku do pobrania w Urzędzie Miejskim w Tyczynie w pok. 25 lub na stronie internetowej www.bip.tyczyn.pl w zakładce Organizacje pozarządowe. Kompletne wnioski należy składać w terminie do 14 października 2019 r. do godz. 17.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul Rynek 18.

Ø Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ø Burmistrz Tyczyna po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem podejmuje decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy Tyczyn w formie zarządzenia. Decyzja Burmistrza Tyczyna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Ø Przy ocenie złożonych wniosków brane będzie pod uwagę:

- znaczenie zgłoszonego zadania dla rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn,

- wysokość środków budżetowych przeznaczonych na rozwój sportu,

- przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia,

- doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą,

- dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy.

Ø Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu zadania.

Ø Termin realizacji zadania od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

Ø Burmistrz Tyczyna zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru wniosków bez podania przyczyn.

Ø Wyniki naboru wniosków podane będą w terminach:

-  do dnia 31 października 2019 r. pod względem formalnym,

- do 14 dni po uchwaleniu budżetu gminy Tyczyn na rok 2020 pod względem merytorycznym       z podaniem wysokości przyznanej dotacji na realizację zadania.

Ø Ogłoszenie o wynikach naborach wniosków opublikowane będzie:

- w BIP-ie  www.bip.tyczyn.pl,

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie.

Informacje o naborze wniosków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyczynie w pok. 25 lub pod numerem telefonu 17 23 04 925.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie Plik pdf 1.35 MB
Sprawozdanie Plik doc 122.50 KB
Wniosek Plik doc 52.50 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrystyna Knutel - inspektor2019-09-20
Publikujący Andrzej Siwiec 2019-09-20 14:46
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2019-09-20 14:47
Dodano do archiwum Andrzej Siwiec
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 06 czerwca 2020r. 17:08:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.