Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl

ZARZĄDZENIE NR 75.2021 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 25 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa, a także powołania Komisji konkursowej.

ZARZĄDZENIE NR 75.2021
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 25 października 2021 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa, a także powołania Komisji konkursowej.
 
Na podstawie art.11 ust.2, art.13 ust.3 i art.15 ust.2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm. j.t.) oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, j.t.)
 
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa pn. „Wspieranie promocji dziedzictwa kulturowego gminy Tyczyn”.
 
§ 2.
Ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia opublikować:
 1. w BIP-ie - www.bip.tyczyn.pl w zakładce Organizacje pozarządowe,
 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie,
 3. na stronie internetowej gminy- www.tyczyn.pl w zakładce Organizacje pozarządowe / Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 
§ 3.
Powołać Komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania określonego w § 1 zarządzenia w następującym składzie:
 1. Anna Fil- Sekretarz Gminy - Przewodniczący, 
 2. Joanna Włoch - Dłurzej - pracownik Urzędu Miejskiego w Tyczynie - Członek,
 3. Krystyna Knutel - pracownik Urzędu Miejskiego w Tyczynie - Członek.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75.2021
Burmistrza Tyczyna z dnia 25 października 2021 r.
 
Ogłoszenie
 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057  z późn. zm., j.t.)
 
Burmistrz Tyczyna
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia.
 
 1. Nazwa i zakres zdania oraz wysokość środków
 
Zadania publiczne do realizacji pn. Wspieranie promocji dziedzictwa kulturowego gminy Tyczyn.
Zakres zadania:wydanie publikacji poświęconych dziedzictwu kulturowemu gminy Tyczyn.
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizacje tego zadania w 2021 r. - 14 000,00 zł. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania w 2020 r. wynosiła 10 000,00 zł.
 
 1. Zasady przyznania dotacji
 
 • O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057  z późn. zm., j.t.). Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczania się po wykonaniu zadania.
 • Zlecanie realizacji zadań publicznych ma formę wspierania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Wymagany minimalny wkład własny oferenta na poziomie 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego. 
  W konkursie dofinansowane będą zadania publiczne zawierające zakres zadnia wskazany
  w niniejszym ogłoszeniu.
 • Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności: szczegółowy zakres rzeczowy zadania; termin i miejsce realizacji zadania; kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania; informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej składającej ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne; informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł; deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 • Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis/wypis potwierdzający wpis organizacji do właściwej ewidencji lub rejestru; statut organizacji; pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę lub umowę o dotację podpisują inne osoby niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).
 • Oferty należy składać na formularzu zgodnym z §1 pkt1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r.,
  poz. 2057).
  Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 17 listopada 2021 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul Rynek 18.
 • Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania. Na kopercie musi być umieszczony zwrotny adres.
 • Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.
 • Oferty zgłoszone w ramach konkursu opiniuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni po upływie terminu składania ofert, według następującej procedury konkursowej:
 1. Oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym, pod kątem kompletności i zawarcia w nich wszystkich danych wynikających z wzoru oferty i ogłoszenia o konkursie. Oferty niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu i są odrzucane.
 2. Oferty zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym są następnie rozpatrywane pod względem merytorycznym,  które komisja:
  1. sprawdza, czy podmiot spełnia wszystkie merytoryczne warunki realizacji zadania – wynikające ze wzoru oferty i ogłoszenia w konkursie,
  2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania – głównie w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. przy ocenianiu ofert wnioskujących o wsparcie zadania uwzględnia planowany przez organizację lub podmiot udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
  4. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
  5. uwzględnia planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji i podmiotów realizujących zadanie,
  6. uwzględnia analizę i ocenę zlecanych zadań zrealizowanych przez wnioskodawców w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość wykonania oraz sposób realizowania na ten cel środków,
  7. ocenia możliwości zrealizowania zadania przez podmiot zgłaszający ofertę.
 1. Komisja opiniuje rozpatrzone oferty i przedstawia swoją opinię Burmistrzowi Tyczyna.
 2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Burmistrz Tyczyna.
 3. Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół.
 
 • Termin realizacji zadań od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.
 • Burmistrz Tyczyna zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
 • Dopuszcza się możliwość dokonywania przez realizatora zadania przesunięć pomiędzy  poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów  o nie więcej niż 30%.
 • Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokość przyznanych środków publicznych, ogłasza się niezwłocznie:
 • w BIP-ie - www.bip.tyczyn.pl w zakładce Organizacje pozarządowe,
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie,
 • na stronie internetowej gminy- www.tyczyn.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/ Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Informacje o konkursie uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Tyczynie lub telefonicznie pod numerem telefonu 17 23 04 937.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrystyna Knutel - inspektor2021-10-25
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2021-10-26 11:01
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: sekretariat@tyczyn.pl
Wygenerowano: 05 grudnia 2021r. 02:07:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.