XML

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2021

Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy Gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
za rok 2021
 
Program współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021r. został przyjęty Uchwałą Nr XXIX.196.20 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 30 listopada 2020 r.
Program współpracy z organizacjami realizowany był w ośmiu obszarach należących do zadań gminy, tj.:
  1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  2. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  4. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; Promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
  5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
  6. Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  7. Turystyki i krajoznawstwa.
  8. Promocji i organizacji wolontariatu.
 
Współpraca odbywała się z poszanowaniem ustawowych zasad: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Przebiegała w następujących formach:
- zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych w trybach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości dotacji 863 361,25 zł,
- zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych w trybie uchwały Rady Miejskiej
w Tyczynie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn w wysokości dotacji 318 000,00 zł,
- udostępnienia pomieszczeń, obiektów, rzeczy i materiałów będących własnością gminy lub użyczonych gminie, niezbędnych do realizacji zadań statutowych organizacji,
- konsultowania z organizacjami projektu programu współpracy na rok 2022,
- publikowania informacji dotyczących działalności organizacji w „Głosie Tyczyna” i na stronie internetowej gminy oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
- przekazywania przez gminę informacji o możliwości ubiegania się o dodatkowe środki zewnętrzne,
- przekazywania przez organizacje informacji o ubieganiu się lub realizowaniu zadań w oparciu o środki inne niż otrzymane z budżetu gminy Tyczyn.
 
Współpraca w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” polegała na przekazaniu zadań do realizacji organizacjom w formie wsparcia na kwotę 318 000,00 zł finansowanych z budżetu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej- załącznik nr 1 do sprawozdania.
Zadania publiczne realizowane w tym obszarze zlecane były w procedurze naboru wniosków uchwały Rady Miejskiej w Tyczynie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn. Ilość wniosków – 12. Liczba podpisanych umów – 9.
 
Współpraca w obszarach: „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe” i „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” polegała na przekazaniu zadań do realizacji organizacjom w formie wsparcia na kwotę 17 000,00 zł finansowanych z budżetu gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - załącznik nr 2 do sprawozdania.
Zadania publiczne realizowane w tym obszarze zlecane były w trybach: art.11 i art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ilość ofert - 2. Liczba podpisanych umów – 2.
 
Współpraca z obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznymPromocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej” polegała na przekazaniu zadań do realizacji organizacjom w formie wsparcia na kwotę 11 000,00 zł finansowanych z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – załącznik nr 3 do sprawozdania.
Zadania publiczne realizowane w tym obszarze zlecane były w trybach: art.11 i 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ilość ofert –2. Liczba podpisanych umów – 2.
 
Współpraca w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” polegała na realizacji trzeciego roku podpisanej pięcioletniej umowy na powierzenie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Tyczynie w kwocie przekazanej dotacji w wysokości 813 761,25 zł w rok 2021 i na wsparciu realizacji czterech zadań na kwotę 18 000,00 zł - załącznik nr 4 do sprawozdania. Współpraca w tym obszarze przebiegała
w oparciu o środki pochodzące z budżetu gminy w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia.
Zadania publiczne realizowane w tym obszarze zlecane były w trybach: art.11 i 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2021 r. ilość ofert – 4 i liczba podpisanych umów – 4.
 
Współpraca w obszarze „Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego”  polegała na przekazaniu zadań do realizacji organizacji w formie wsparcia na kwotę 3 600,00 zł finansowanych z budżetu gminy w zakresie ochrony środowiska - załącznik nr 5 do sprawozdania..
Zadania publiczne realizowane w tym obszarze zlecane było w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ilość ofert - 1. Liczba podpisanych umów – 1.
 
Współpraca w obszarach „Turystyka i krajoznawstwo” oraz „Promocji i organizacji wolontariatu” odbywała się w  zadaniach przekazanych do realizacji organizacjom w zakresie w/w obszarów współpracy. W tych obszarach nie było odrębnie realizowanych zadań publicznych.
 
Ogółem w 2021 r. gmina Tyczyn przeznaczyła z budżetu kwotę 1 181 361,25 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Sprawozdania
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
                                          
1. Zadanie publiczne pn. „Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Tyczyn” realizowane przez Miejski Klub Sportowy „Strug” w Tyczynie, w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.:
    - kwota dotacji –     50 000,00 zł –  73%
    - pozostałe środki –  18 079,34 zł –  27%
2. Zadanie publiczne pn. „Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Tyczyn” realizowane przez Miejski Klub Sportowy „Strug” w Tyczynie, w okresie od dnia 8 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.:
    - kwota dotacji –     50 000,00 zł –  65%
    - pozostałe środki –  27 286,31 zł –  35%
3. Zadanie publiczne pn. „Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży oraz dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Hermanowa” realizowane przez Ludowy Klub Sportowy „Herman” w Hermanowej, w okresie od dnia 2 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.:
     - kwota dotacji –     54 000,00 zł – 86 %
     - pozostałe środki –    8 988,28 zł – 14 %
4. Zadanie publiczne pn. „Działalność szkoleniowa dzieci oraz dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Borek Stary” realizowane przez Ludowy Klub Sportowy „Start” w Borku Starym , w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.:
    - kwota dotacji –      55 000,00 zł – 83 %
    - pozostałe środki  –  11 160,45 zł – 17 %
5.  Zadanie publiczne pn. „Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tenisie stołowym i łucznictwie w miejscowości Kielnarowa” realizowane przez Ludowy Klub Sportowy „Jar” w Kielnarowej, w okresie od dnia 3 lutego 2021 r. do dnia
31 grudnia 2021 r.:
    - kwota dotacji –      45 000,00 zł – 77 %
    - pozostałe środki –   13 063,89 zł – 23%
6. Zadanie publiczne pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Flimero” przy Szkole Podstawowej w Tyczynie, w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.:
   - kwota dotacji –     35 000,00 zł – 51 %
   - pozostałe środki  – 33 828,27 zł – 49 %
7. Zadanie publiczne pn. Działalność Klubu Sportowego Ju-jitsu Karate – oddział Tyczyn” realizowane przez Klub Sportowy „JU-JITSU KARATE” Rzeszów w Rzeszowie, w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.:
   - kwota dotacji –     14 000,00 zł – 75 %
   - pozostałe środki  –   4 548,48 zł – 25 %
8. Zadanie publiczne pn. „Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży z okazji organizowanego Wakacyjnego Pikniku Rodzinnego” realizowane przez Regionalne Towarzystwo Wędkarskie „Strug” w Tyczynie, w okresie od dnia 22 czerwca 2021 r. do dnia 10 lipca 2021 r.:
   - kwota dotacji –       2 000,00 zł – 56 %
   - pozostałe środki  –   1 591,11 zł – 44 %
9. Zadanie publiczne pn. „Przeprowadzenie letniego zgrupowania ogólnorozwojowego” realizowane przez Stowarzyszenie Turystyczno - Sportowe „Wodnik” w Kielnarowej, w okresie od dnia 23 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.:
   - kwota dotacji –     13 000,00 zł – 30 %
   - pozostałe środki  –  31 000,00 zł – 70 %
 
 
Razem kwoty dotacji: 318 000,00 zł
Razem środki własne:   149 546,13 zł
  
 
Załącznik nr 2 do Sprawozdania
 
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 
1. Zadanie publiczne pn. ”Wspieranie promocji dziedzictwa kulturowego gminy Tyczyn” realizowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej, w okresie od dnia 22 listopada 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.:
    - kwota dotacji –    14 000,00 zł – 74  %
    - pozostałe środki –   5 000,00 zł – 26 %
2. Zadanie publiczne pn. ”Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych w miejscowości Hermanowa” realizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej, w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia31 grudnia 2021 r.:
    - kwota dotacji –     3 000,00 zł – 75 %
    - pozostałe środki –  1 000,00 zł – 25 %
 
 
 
Razem kwota dotacji:    17 000,00 zł
Razem pozostałe środki:    6 000,00 zł
 
 
 
 
 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 3 do Sprawozdania
 
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
Promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
 
1. Zadanie publiczne pn. „Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień” realizowane przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe w Tyczynie, w okresie od dnia 15 czerwca 2021 r. do dnia 13 września 2021 r.:
    - kwota dotacji –        3 000,00 zł – 13%
    - pozostałe środki  –       450,00 zł – 87 %
2. Zadanie publiczne pn. „Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii w Jarosławcu i Ostródzie” realizowane przez Fundację Wspierania i Organizacji Czasu Wolnego „Chlebek” w Kolbuszowej, w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.:
    - kwota dotacji –         8 000,00 zł –  3%
    - pozostałe środki  – 253 469,44 zł – 97 %
 
 
 
Razem kwota dotacji:       11 000,00 zł
Razem pozostałe środki:   253 919,44 zł
                                                                                         

 
 
Załącznik nr 4 do Sprawozdania
 
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 
1. Zadanie publiczne pn. ”Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Tyczynie” realizowane przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.:
    - kwota dotacji – 813 761,25 zł – 100,00% - powierzenie realizacji zadania
2. Zadanie publiczne pn. ”Wspieranie opieki zdrowotnej i pielęgnacyjnej osób chorych i niepełnosprawnych” realizowane przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, w okresie od dnia 9 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.:
    - kwota dotacji –    10 000,00 zł – 71%
    - pozostałe środki –   4 000,00 zł – 29 %
3. Zadanie publiczne pn. ”Spotkajmy się” realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie, w okresie od dnia 15 czerwca 2021 r. do dnia 15 lipca 2021 r.:
    - kwota dotacji –   3 000,00 zł – 82%
    - pozostałe środki –   657,19 zł – 18 %           
4. Zadanie publiczne pn. ”Wycieczka wirtualna” realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie, w okresie od dnia 7 września 2021 r. do dnia 7 października 2021 r.:
    - kwota dotacji –   3 000,00 zł – 85%
    - pozostałe środki –   537,57 zł – 15 %           
5. Zadanie publiczne pn. ”Warsztaty świąteczne” realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie, w okresie od dnia 15 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.:
    - kwota dotacji –   2 000,00 zł – 80%
    - pozostałe środki –   500,00 zł – 20 %           
 
 
 
Razem kwota dotacji:     831 761,25 zł
Razem pozostałe środki :      5 694,76 zł
 
Załącznik nr 5 do Sprawozdania
 
 Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 
 
1. Zadanie publiczne pn. „Segregacja - to proste” realizowane przez Stowarzyszenie „Ekoskop” w Rzeszowie, w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 10 grudnia 2021 r.:
    - kwota dotacji –    3 600,00  zł – 86%
    - pozostałe środki –     608,66  zł – 14%
 
 
 
 
Razem kwota dotacji          3 600,00  zł
Razem pozostałe środki :         608,66 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrystyna Knutel - inspektor2022-05-18
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2022-05-19 13:18