XML

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi.

Tyczyn, dnia 2 listopada 2022 r.
ROO. 520.1.2022
 
Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi.
 
W dniach od 3 października 2022 r. do 31 października 2022 r. odbyły się konsultacje w sprawie „Programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”, który był udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tyczynie w zakładce Ogłoszenia i informacje oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie.
            W czasie odbywających się konsultacji żadna z uprawnionych organizacji nie wyraziła  opinii w tej sprawie.
 Sprawozdanie zostało sporządzone w celu zamieszczenia w BIP-ie - § 5 ust.1 uchwały    Nr LI/363/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Tyczyn w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy Gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrystyna Knutel - inspektor2022-11-16
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2022-11-16 11:34