Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Borku Starym, gm. Tyczyn, stanowiącej własność Gminy Tyczyn

                                                                                             Załącznik do zarządzenia nr  70 z dnia 14.06.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 38, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2020.1990) oraz na podstawie § 13 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U.2014.1490 t.j.).
Burmistrz Tyczyna ogłasza
     
   TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości położonej w Borku Starym, gm. Tyczyn, stanowiącej własność Gminy Tyczyn
który odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2022 r.

 
 
 

Lp.

 
Jednostka ewidencyjna (gmina)
 
 
Obręb
(wieś)
 
Nr
działki
 
Nr
księgi wieczystej
 
Powierzchnia działek
(ha)
 
Opis nieruchomości
i obciążenia
1.Przeznaczenie wg. planu zagospodarowania przestrzennego
2. wg studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

3. inne
 
Cena działki (zł)
+ VAT obowiązujący
w dniu spisywania umowy
 
Wadium
 
Minimalne
postąpienie
1 TYCZYN Borek Stary 2575 KW RZ2Z/00061514/4 decyzja Wojewody Podkarpackiego
N-II.7510.9.2020 z dnia 26.05.2020 r.
0,85 Teren rolniczy, oznaczenie użytku – Lzr-RVI, LzR-IVa 1. brak planu
2. strefa rolno osadnicza
3. decyzja o warunkach zabudowy
170 000 8 500 1700
 
o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Tyczynie

 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 09.08.2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Tyczynie, ul. Rynek 18 – sala posiedzeń.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Dla obszaru obejmującego przedmiotowe nieruchomości brak jest obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla sprzedawanej działki wydane zostały warunki zabudowy RGB.6730.288.2020 z dnia 19.02.2021 r. na zamierzenie inwestycyjne pn. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 2575 położonej w miejscowości Borek Stary, gm. Tyczyn.
Nieruchomości jest wolna od zadłużeń i obciążeń, ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne nie wykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.
 
Uwagi:
1) Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Gmina Tyczyn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.
2) Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkową opłatą.
 
Procedura sprzedaży:
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Tyczyn w Banku Spółdzielczym w Tyczynie nr konta:
70 9164 0008 2001 0000 0286 0004  do 05.08.2022 r.
Termin zostaje zachowany, jeżeli kwota wadium wpłynie na rachunek Gminy Tyczyn do 05.08.2022 r.
Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedstawienia Komisji przetargowej oryginału potwierdzającego wpłatę wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość).
Przy wpłacie wadium na dowodzie wpłaty należy wpisać numer działki i obręb.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w kasie Urzędu Miejskiego w Tyczynie w terminie do 3 dni licząc od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Osoby działające jako pełnomocnicy winny posiadać  oryginalne pełnomocnictwo  szczególne do udziału  w przetargu  w imieniu oferenta z notarialnie potwierdzonym podpisem mocodawcy  i uiszczoną opłatą  skarbową  od pełnomocnictwa. W przypadku osób fizycznych  pozostających  w majątkowej wspólnocie  małżeńskiej i przystępujących do przetargu  jednoosobowo  pisemną zgodę  współmałżonka  na udział w przetargu i zakup nieruchomości. Przedstawiciele  osób prawnych i spółek  lub  przedsiębiorców  aktualny  odpis KRS-u. Należny podatek VAT zostanie doliczony do wylicytowanej  ceny.
Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, nie przysługuje roszczenie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty i opłaty:
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz z podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę.
Burmistrz Tyczyna zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje o sprzedawanej nieruchomości oraz przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyczynie pok. 34 II p. tel. 17 23 04 921.
 
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                           BURMISTRZ TYCZYNA
Janusz Skotnicki
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłSzymańska Aleksandra 2022-06-14 09:39:00
PublikującyKlaudia Skoczylas-Kopiec 2022-06-15 09:39:00
Modyfikował(a) Klaudia Skoczylas-Kopiec 2022-08-22 14:55:49
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zalacznik nr 1 do zarządzenia nr 70_2022 426.16 KbPlik pdf
2. Informacja o wyniku przetargu 2575 132.09 KbPlik pdf

Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: sekretariat@tyczyn.pl
Wygenerowano: 14 czerwca 2024r. 07:37:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.