Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
PROGRAM RODZINA 500+

Najważniejsze zmiany w Programie Rodzina 500 plus od 1 lipca 2019 r.
Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało:

 • wszystkim dzieciom do 18-go roku życia na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie,
 • bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę,
 • bez wymogu ustalenia alimentów w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci
Wnioski na kolejny okres 2019/2021 można składać elektronicznie od 1 lipca 2019 r. a od 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej.
Jeśli nowy (kompletny i prawidłowo wypełniony) wniosek na okres 2019/2021 zostanie złożony:

 • w lipcu i sierpniu, to przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca października,
 • we wrześniu - przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca listopada,
 • w październiku - przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca grudnia,
 • w listopadzie - przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca stycznia,
 • w grudniu lub w styczniu - przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca lutego.
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca 2019r.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Niezależnie od tego, czy rodzic obecnie ma przyznane świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., czy też pobiera przedmiotowe świadczenie również na pierwsze dziecko,
od 1 lipca 2019 r. składa jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzyma od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobiera 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
Ważne!
Świadczenie wychowawcze 500 plus będzie przyznane do 31 maja 2021 roku.
Kolejne terminy składania wniosków:

 • od 1 lutego 2021 – wnioski elektroniczne
 • od 1 kwietnia 2021 – wnioski papierowe
Formy złożenia wniosków:
 • drogą pocztową (najlepiej listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyczynie, ul.  Rynek 18,
  36-020 Tyczyn
 • osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczne w Tyczynie pok. 10
 • drogą elektroniczną przez: Portal Emp@tia, PUE ZUS, system bankowości elektronicznej,
Sposób rozstrzygnięcia sprawy
Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek prześle Wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia.
 
Szczegółowe informację znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/


Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:
 1. matce,
 2. ojcu,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
 4. obywatelom polskim
 5.  cudzoziemcom:
 a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
 c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 z późn. zm.), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
      Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje wyżej wymienionym osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko wyżej wymienionym osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
1 200,00 zł.
 
Wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmowane są od 1 sierpnia br.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do 31 października tego roku.
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego za miesiąc świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 
 
Szczegółowe informację znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
Najważniejsze zmiany w Programie Rodzina 500 plus od 1 lipca 2019 r.
Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało:

 • wszystkim dzieciom do 18-go roku życia na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie,
 • bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę,
 • bez wymogu ustalenia alimentów w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci
Wnioski na kolejny okres 2019/2021 można składać elektronicznie od 1 lipca 2019 r. a od 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej.
Jeśli nowy (kompletny i prawidłowo wypełniony) wniosek na okres 2019/2021 zostanie złożony:

 • w lipcu i sierpniu, to przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca października,
 • we wrześniu - przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca listopada,
 • w październiku - przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca grudnia,
 • w listopadzie - przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca stycznia,
 • w grudniu lub w styczniu - przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca lutego.
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca 2019r.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Niezależnie od tego, czy rodzic obecnie ma przyznane świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., czy też pobiera przedmiotowe świadczenie również na pierwsze dziecko,
od 1 lipca 2019 r. składa jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzyma od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobiera 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
Ważne!
Świadczenie wychowawcze 500 plus będzie przyznane do 31 maja 2021 roku.
Kolejne terminy składania wniosków:

 • od 1 lutego 2021 – wnioski elektroniczne
 • od 1 kwietnia 2021 – wnioski papierowe
Formy złożenia wniosków:
 • drogą pocztową (najlepiej listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyczynie, ul.  Rynek 18,
  36-020 Tyczyn
 • osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczne w Tyczynie pok. 10
 • drogą elektroniczną przez: Portal Emp@tia, PUE ZUS, system bankowości elektronicznej,
Sposób rozstrzygnięcia sprawy
Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek prześle Wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia.
 
Szczegółowe informację znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/


Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:
 1. matce,
 2. ojcu,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
 4. obywatelom polskim
 5.  cudzoziemcom:
 a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
 c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 z późn. zm.), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
      Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje wyżej wymienionym osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko wyżej wymienionym osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
1 200,00 zł.
 
Wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmowane są od 1 sierpnia br.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do 31 października tego roku.
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego za miesiąc świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 
 
Szczegółowe informację znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Miejski w Tyczynie2018-06-19 00:00
Publikujący Andrzej Siwiec 2018-06-19 07:00
Modyfikacja Andrzej Siwiec 2019-07-01 07:10
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: sekretariat@tyczyn.pl
Wygenerowano: 14 czerwca 2024r. 12:16:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.