Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2022

Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy Gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
za rok 2022
 
Program współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r. został przyjęty Uchwałą Nr XLI.281.21 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 19 listopada 2021 r.
Program współpracy z organizacjami realizowany był w dziewięciu obszarach należących do zadań gminy, tj.:
  1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  2. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  4. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
  5. Ochrony i promocji zdrowia.
  6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
  7. Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  8. Turystyki i krajoznawstwa.
  9. Promocji i organizacji wolontariatu.
 
Współpraca odbywała się z poszanowaniem ustawowych zasad: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Przebiegała w następujących formach:
- zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych w trybach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości dotacji 975 671,06 zł,
- zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych w trybie uchwały Rady Miejskiej w Tyczynie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn w wysokości dotacji 417 000,00 zł,
- udostępnienia pomieszczeń, obiektów, rzeczy i materiałów będących własnością gminy lub użyczonych gminie, niezbędnych do realizacji zadań statutowych organizacji,
- konsultowania z organizacjami projektu programu współpracy na rok 2023,
- publikowania informacji dotyczących działalności organizacji w „Głosie Tyczyna” i na stronie internetowej gminy oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
- przekazywania przez gminę informacji o możliwości ubiegania się o dodatkowe środki zewnętrzne,
- przekazywania przez organizacje informacji o ubieganiu się lub realizowaniu zadań w oparciu o środki inne niż otrzymane z budżetu gminy Tyczyn.
 
Współpraca w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” polegała na przekazaniu zadań do realizacji organizacjom w formie wsparcia na kwotę 417 000,00 zł finansowanych z budżetu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - załącznik  nr 1 do sprawozdania.
Zadania publiczne realizowane w tym obszarze zlecane były w procedurze naboru wniosków uchwały Rady Miejskiej w Tyczynie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn. Ilość wniosków – 19. Liczba podpisanych umów – 13.
 
Współpraca w obszarach: „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe” i „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” polegała na przekazaniu zadań do realizacji organizacjom w formie wsparcia na kwotę 8 300,00 zł finansowanych z budżetu gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - załącznik nr 2 do sprawozdania.
Zadania publiczne realizowane w tym obszarach zlecane były w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ilość ofert - 2. Liczba podpisanych umów – 2.
 
Współpraca w obszarach „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” i „Ochrony i promocji zdrowia” polegała na przekazaniu zadania do realizacji organizacji w formie wsparcia na kwotę 9 500,00 zł finansowanego z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – załącznik nr 3 do sprawozdania.
Zadanie publiczne realizowane w tych obszarach zlecane było w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ilość ofert –1 Liczba podpisanych umów – 1.
 
Współpraca w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” polegała na realizacji czwartego roku podpisanej pięcioletniej umowy na powierzenie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Tyczynie w kwocie przekazanej dotacji w wysokości 930 610,36 zł w rok 2022 i na wsparciu realizacji czterech zadań na kwotę  23 260,70 zł - załącznik nr 4 do sprawozdania. Współpraca w tym obszarze przebiegała w oparciu o środki pochodzące z budżetu gminy w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia.
Zadania publiczne realizowane w tym obszarze zlecane były w trybach: art.11 i 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2022 r. ilość ofert – 4 i liczba podpisanych umów – 4.
 
Współpraca w obszarze „Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego”  polegała na przekazaniu zadania do realizacji organizacji w formie wsparcia na kwotę 4 000,00 zł finansowanego z budżetu gminy w zakresie ochrony środowiska - załącznik nr 5 do sprawozdania.
Zadanie publiczne realizowane w tym obszarze zlecane było w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ilość ofert - 1. Liczba podpisanych umów – 1.
 
Współpraca w obszarach „Turystyka i krajoznawstwo” oraz „Promocji i organizacji wolontariatu” odbywała się w  zadaniach przekazanych do realizacji organizacjom w zakresie w/w obszarów współpracy. W tych obszarach nie było odrębnie realizowanych zadań publicznych.
 
Ogółem w 2022 r. gmina Tyczyn przeznaczyła z budżetu kwotę 1 392 671,06 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Sprawozdania
 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
                                          
1. Zadanie publiczne pn. „Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Tyczyn” realizowane przez Miejski Klub Sportowy „Strug” w Tyczynie, w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.:
    - kwota dotacji –     55 000,00 zł –  71%
    - pozostałe środki –  22 761,67 zł –  29%
2. Zadanie publiczne pn. „Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Tyczyn” realizowane przez Miejski Klub Sportowy „Strug” w Tyczynie, w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:
    - kwota dotacji –     55 000,00 zł –  65%
    - pozostałe środki –  29 620,00 zł –  35%
3. Zadanie publiczne pn. „Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży oraz dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Hermanowa” realizowane przez Ludowy Klub Sportowy „Herman” w Hermanowej, w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:
     - kwota dotacji –     59 000,00 zł – 87 %
     - pozostałe środki –    9 018,69 zł – 13 %
4. Zadanie publiczne pn. „Działalność szkoleniowa dzieci oraz dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Borek Stary” realizowane przez Ludowy Klub Sportowy „Start” w Borku Starym , w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:
    - kwota dotacji –      60 000,00 zł – 89 %
    - pozostałe środki  –    7 789,96 zł – 11 %
5.  Zadanie publiczne pn. „Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tenisie stołowym i łucznictwie w miejscowości Kielnarowa” realizowane przez Ludowy Klub Sportowy „Jar” w Kielnarowej, w okresie od dnia 15 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:
    - kwota dotacji –      50 000,00 zł – 76 %
    - pozostałe środki –   15 593,25 zł – 24 %
6. Zadanie publiczne pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Flimero” przy Szkole Podstawowej w Tyczynie, w okresie od dnia 21 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:
   - kwota dotacji –     50 000,00 zł – 47 %
   - pozostałe środki  – 56 717,27 zł – 53 %
7. Zadanie publiczne pn. „Uczestnictwo w Mistrzostwach Europy” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Flimero” przy Szkole Podstawowej w Tyczynie, w okresie od dnia 9 czerwca 2022 r. do dnia 15 sierpnia 2022 r.:
   - kwota dotacji –     30 000,00 zł – 37 %
   - pozostałe środki  – 50 092,45 zł – 63 %
8. Zadanie publiczne pn. Działalność Klubu Sportowego Ju-jitsu Karate – oddział Tyczyn” realizowane przez Klub Sportowy „JU-JITSU KARATE” Rzeszów w Rzeszowie, w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:
   - kwota dotacji –     14 000,00 zł – 73 %
   - pozostałe środki  –   5 239,34 zł – 27 %
9. Zadanie publiczne pn. „Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka” realizowane przez Regionalne Towarzystwo Wędkarskie „Strug” w Tyczynie, w okresie od dnia 20 maja 2022 r. do dnia 10 czerwca 2022 r.:
   - kwota dotacji –       2 000,00 zł – 56 %
   - pozostałe środki  –   1 577,28 zł – 44 %
10. Zadanie publiczne pn. „Zgrupowanie lato 2022” realizowane przez Stowarzyszenie Turystyczno - Sportowe „Wodnik” w Kielnarowej, w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.:
   - kwota dotacji –         8 000,00 zł – 32 %
   - pozostałe środki  –   17 026,84 zł – 68 %
11. Zadanie publiczne pn. „Zgrupowanie zima 2022” realizowane przez Stowarzyszenie Turystyczno - Sportowe „Wodnik” w Kielnarowej, w okresie od dnia 19 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:
   - kwota dotacji –       7 000,00 zł – 65 %
   - pozostałe środki  –   3 768,00 zł – 35 %
12. Zadanie publiczne pn. „Działalność szkoleniowa w piłce siatkowej” realizowane przez Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Sparta” w Rzeszowie, w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:
   - kwota dotacji –     17 000,00 zł – 89 %
   - pozostałe środki  –   2 155,40 zł – 11 %
13. Zadanie publiczne pn. „Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży i dorosłych w tenisie stołowym” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Tenisa Stołowego Tyczyn” w Tyczynie, w okresie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:
   - kwota dotacji –     10 000,00 zł – 77 %
   - pozostałe środki  –   3 057,67 zł – 23 %
 
 
 
Razem kwoty dotacji: 417 000,00 zł
Razem środki własne:   224 417,82 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 do Sprawozdania
 
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 
1. Zadanie publiczne pn. ”Wspieranie promocji dziedzictwa kulturowego gminy Tyczyn” realizowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej, od dnia 17 maja 2022 r. do dnia 10 sierpnia 2022 r.:
    - kwota dotacji –        5 300,00 zł – 43%
    - pozostałe środki  –    7 000,00 zł – 57 %
2. Zadanie publiczne pn. ”Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych w miejscowości Hermanowa” realizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej, w okresie od dnia 23 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:
    - kwota dotacji –     3 000,00 zł – 50 %
    - pozostałe środki –  3 000,00 zł – 50 %
 
 
 
Razem kwota dotacji:        8 300,00 zł
Razem pozostałe środki:    10 000,00 zł
 
 
 
 
 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 3 do Sprawozdania
 
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrony
i promocji zdrowia

 
 
1. Zadanie publiczne pn. „Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii w Mrzeżynie, Ostródzie, Stegnie i Jastrzębiej Górze” realizowane przez Fundację Wspierania i Organizacji Czasu Wolnego „Chlebek” w Kolbuszowej, w okresie od dnia 25 czerwca  2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.:
    - kwota dotacji –         9 500,00 zł –  1%
    - pozostałe środki  – 715 399,50 zł – 99 %
 
 
 
Razem kwota dotacji:         9 500,00 zł
Razem pozostałe środki:   715 399,50 zł
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 4 do Sprawozdania
 
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 
1. Zadanie publiczne pn. ”Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób  z zaburzeniami psychicznymi w Tyczynie” realizowane przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:
    - kwota dotacji – 930 610,36 zł – 100,00% - powierzenie realizacji zadania
2. Zadanie publiczne pn. ”Wspieranie opieki zdrowotnej i pielęgnacyjnej osób chorych
i niepełnosprawnych”
 realizowane przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, w okresie od dnia 10 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.:
    - kwota dotacji –      9 005,70 zł – 75%
    - pozostałe środki –   3 000,00 zł – 25 %
3. Zadanie publiczne pn. „Wycieczka integracyjna do Ulanowa” realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie, w okresie od dnia 20 czerwca 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.:
    - kwota dotacji –      5 000,00 zł – 83%
    - pozostałe środki –   1 000,00 zł – 17 %          
4.  Zadanie publiczne pn. ”Spotkanie świąteczne” realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie, w okresie od dnia 28 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:
    - kwota dotacji –   3 000,00 zł – 86%
    - pozostałe środki –   500,00 zł – 14 %
5. Zadanie publiczne pn. Poprawa jakości życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i umożliwienie im udziału w życiu społecznym poprzez zapewnienie usług asystenta osobistego” realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Krośnie, w okresie od dnia 21 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:
    - kwota dotacji –        6 255,00 zł –  2%
    - pozostałe środki – 303 300,00 zł – 98 %
     
 
Razem kwota dotacji:     953 871,06 zł
Razem pozostałe środki :  307 800,00 zł
 
Załącznik nr 5 do Sprawozdania
 
 Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 
 
1. Zadanie publiczne pn. „Segregacja dla klimatu” realizowane przez Stowarzyszenie „Ekoskop” w Rzeszowie, w okresie od dnia 15 października 2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r.:
    - kwota dotacji –    4 000,00  zł – 87%
    - pozostałe środki –    609,62  zł – 13%
 
 
 
 
Razem kwota dotacji:     4 000,00  zł
Razem pozostałe środki :     609,62 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrystyna Knutel - inspektor2023-03-16
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2023-03-17 09:15
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: sekretariat@tyczyn.pl
Wygenerowano: 29 lutego 2024r. 17:08:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.