Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Tyczyna zawiadamia strony postępowania, że wydał decyzję o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN SA nr 1249 zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Tyczynie na
Burmistrz Tyczyna                                                                                             Tyczyn, dnia 09.09.2020 r.
ul. Rynek 18
36-020 Tyczyn 

RGO.6220.1.1.2020
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Burmistrz Tyczyna, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 283)
 
zawiadamia strony postępowania,
 
że w dniu 09.09.2020 r. na wniosek PKN ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, złożonego przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Szymaniak-Maślak, wydał decyzję o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
 
,,Przebudowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN SA nr 1249 zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Tyczynie na dz. nr ewid. 588/4 i 588/6 obr. 0001 Tyczyn
 
W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią decyzji w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn, w godzinach pracy urzędu tj. pn. 7.30-17.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00.     
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Tyczyna, w terminie 14 dni od dni doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 K.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tyczynie: www.bip.tyczyn.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 
Burmistrz Tyczyna
Janusz Skotnicki

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKlaudia Skoczylas-Kopiec2020-09-09
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2020-09-10 08:23
Dodano do archiwum
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 28 września 2020r. 13:27:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.