Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl

INFORMACJE GMINY TYCZYN W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI za 2020 r.

INFORMACJE GMINY TYCZYN W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
Podmioty odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tyczyn, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:  
 1. MPGK Rzeszów Sp. z o.o. ul Ciepłownicza 11, 35-959 Rzeszów
 2. Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. – ul . 3 Maja 35, 36-030 Błażowa
 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk – Wola Jachowa 94a, 26-008 Górno
 4. FBSerwis Karpatia Sp. z o. o. - ul. Odległa 8 33 – 100 Tarnów
 5. Firma  TRANSPRZĘT Sp. z o.o. sp.k. – Zabłotce 51, 38-500 Sanok
 6. FBSerwis Odbiór Sp. z o.o. – ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa 
 • Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości gminy Tyczyn, zmieszanych odpadów komunalnych odpadów, zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2020 r.:
 
 1. Instalacja termicznego przekształcenia z odzyskiem energii/ ul. Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów,
 2. Kompostownia odpadów zielonych - ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów
 3. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostowania frakcji podsitowej/  Młyny 111a, 37-550 Radymno,
 4. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy, Gmina Ostrów,
 5. Zakład segregacji i kompostowania odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o. – ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg
 6. Zakład do produkcji paliwa alternatywnego - 39- 300  Mielec, ul. Wojska Polskiego 3,
 7. Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów WIBO JKZ Sp. z o.o. Sp.k. Malinie,
 8.  Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów, 37- 450 Stalowa Wola, ul. Władysława Grabskiego 12,
 9. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 25, 37-450 Stalowa Wola
 
Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zostały przekazane na składowiskach w następujących miejscach:
a. Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: ropczycko-sędziszowski, Gmina: Ostrów, Miejscowość: Kozodrza, Ulica: Kozodrza bn, Kod pocztowy: 39-103,
b. Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: jarosławski, Gmina: Radymno, Kod pocztowy: 37-552
c. Województwo: ŚLĄSKIE, Powiat: Jastrzębie-Zdrój, Gmina: Jastrzębie-Zdrój, Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój, Ulica: Dębina 36, Kod pocztowy: 44-335,
d. Województwo: PODKARPACKIE, Powiat: leżajski, Gmina: Leżajsk, Miejscowość: GIEDLAROWA, Ulica: GIEDLAROWA, Kod pocztowy: 37-300,
 
Firma prowadząca Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa

Adres Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:  
ul. Myśliwska 9 w Błażowej (przy placu sortowni)
 
Punkt jest czynny w każdą środę w godzinach od 08:00 do 18:00.
W PSZOK mieszkańcy gminy Tyczyn mogą bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne tj.:
1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru  i odpady opakowaniowe z tektury,
2) odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
3) odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych odpady
4) opakowaniowe wielomateriałowe,
5) odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
6) bioodpady stanowiące odpady komunalne,
7) popiół i żużel,
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) zużyte opony,
11) odpady remontowo-budowlane pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji architektoniczno-budowlanej,
12) zużyte baterie i akumulatory,
13) odpady niebezpieczne, chemikalia, odpady zawierające rtęć (termometry, lampy rtęciowe, świetlówki), rozpuszczalniki organiczne, środki czyszczące, itp. i opakowania po nich, środki ochrony roślin (owadobójcze i chwastobójcze itp.) i opakowania po nich, resztki farb i lakierów, klejów, środków do konserwacji i ochrony drewna itp., opakowania po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji, zużyte oleje smarowe, środki do konserwacji metali itp., różne odczynniki chemiczne np. fotograficzne z opakowaniami, przeterminowane leki,
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH NA TERENIE GMINY TYCZYN
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY
Z GOSPODARSTW DOMOWYCH
 
Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię , nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Adresy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych oraz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Błażowej  Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 35,
36-030 Błażowa
ul. Myśliwska 9 w Błażowej
godziny otwarcia:
środa od 8.00 do 18.00
nr tel. 17-23-01-448
2. TRANSPRZĘT Sp. z o.o. sp. k.
Zabłotce 51
38-500 Sanok
Obwoźna zbiórka na terenie gminy Tyczyn zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów    
     
 
 
INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH NA TERENIE TYCZYN  ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z INNYCH PODMIOTÓW NIŻ GOSPODARSTWA DOMOWE
 
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9e) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) gmina udostępnia informację o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1895):
 Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na podstawie uzyskanego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:
Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Adresy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący 
z gospodarstw domowych oraz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
 
1.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o.
Al. Sikorskiego 428,
35-304 Rzeszów
Al. Sikorskiego 428
35-304 Rzeszów
Tel. 17-86-13-001
Fax.17-86-13-003
 
2.
FBSerwis Karpatia Sp. z o .o.
ul. Odległa 8
33-100 Tarnów
 
Zakład Rzeszów
 ul. Ciepłownicza 5
35-322 Rzeszów
Tel/fax  17 863-45-18
3. FBSerwis Odbiór Sp. z o.o. 
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa 
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
tel. 22-623-63-80 
 4.
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk – Wola Jachowa 94a,
26-008 Górno
 
Wola Jachowa 94a,
26-008 Górno
 
5. Gospodarka Komunalna
w Błażowej
Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa
ul. 3-go Maja 35
36-030 Błażowa
 
     
Na podstawie art. 42 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1895): „Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju”

 
Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz.1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady.
Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających ww. odpady.
Lp. Nazwa podmiotu   Adres prowadzonej  działalności zbierania odpadów   Rodzaj zbieranych odpadów Numer kontaktowy 
 1. „OSAK” Marcin Osmyk  ul. Armii Krajowej 42
36-030 Błażowa
folia odpadowa, sznurek,  537-300-539
 2. TRANS-POŁUDNIE Sp. z o.o.  ul. Podgrodzie 8 B
39-200 Dębica
 opony rolnicze  014-680-87-24
 
 
 
 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłBarbara Popowicz - inspektor2021-04-29
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2021-04-30 08:48
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 23 czerwca 2021r. 14:39:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.