Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl

ZAWIADOMIENIE w dniu 01 kwietnia 2020 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym; na działkach nr ewid. 1495/3, 1496/2 położonych w miejscowości Tyczyn

Burmistrz Tyczyna
ul. Rynek 18

36-020 Tyczyn 
Tyczyn, dnia 04 maja 2020 roku
RGB.6730.82.2020

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49a, art. 49b, art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 01 kwietnia 2020 roku zostało wszczęte na żądanie:
 
Pana K. K. zam. w T.
 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą:
 
- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym;
 
na działkach nr ewid. 1495/3, 1496/2 położonych w miejscowości Tyczyn, gmina Tyczyn.  
 
POUCZENIE
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym strony – osobiście lub działając przez pełnomocnika – zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, pokój nr 18 lub 19, codziennie w godzinach urzędowania; prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Strony mają także prawo do składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie, które zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji. Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój nr 20 (I piętro).
             Stosownie do art. 41 Kpa strony oraz ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Stosownie do art. 40 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
Strona może złożyć na piśmie odpowiedź na niniejsze zawiadomienie, może także składać wyjaśnienia na piśmie.
Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
 
Zgodnie z art. 391  § 1 Kpa doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344) jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:
 1. złoży podanie w formie dokumentu  elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej
 2. wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
 3. wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny
Wobec powyższego stronie w niniejszym postępowaniu przysługuje prawo wystąpienia do organu z wnioskiem o doręczanie jej pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zgodnie z art. 49a Kpa, organ o decyzjach i innych czynnościach administracyjnych podejmowanych w niniejszej sprawie będzie zawiadamiał strony przez publiczne obwieszczenie.
            Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2020 roku przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tyczynie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyczynie.
            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dnia od dnia publikacji.
 
 
Z up. Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Zawiła
inspektor
 
 
Otrzymują:
 1. Strony wg wykazu + klauzula informacyjna RODO
 2. A/a
 
sporządził: KZ
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(dot. postępowań administracyjnych)
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz art. 2a. § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Tyczyn w związku z prowadzonymi postępowaniami jest Burmistrz Tyczyna, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18, NIP: 8131013906. 
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, Panem Tomaszem Mielech, za pomocą adresu daneosobowe@tyczyn.pl
 3. Administrator danych osobowych – Gmina Tyczyn - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. w szczególności: art. 1, 2, 50 § 1, 60 § 1, 65 § 1, 122a, 217, 221, 227, 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz w oparciu o właściwe przepisy prawa materialnego tj. ustaw szczególnych regulujących prowadzone postępowania.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, zależnie od charakteru sprawy, w celu/celach: –:
  1. Prowadzenia postępowania przed Administratorem w należących do jego właściwości sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco;
  2. Prowadzenia postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń;
  3. Nakładania lub wymierzania administracyjnych kar pieniężnych lub udzielanie ulg w ich  wykonaniu;
  4. Prowadzenia postępowania w sprawie skarg i wniosków;
  5. Wzywania Państwa do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście;
  6. Wszczynania postępowania na Państwa wniosek lub z urzędu;
  7. Rozpoznawania Państwa skarg dotyczących w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez Administratora lub pracowników Administratora naruszenia zasady praworządności (legalizmu) lub Państwa interesów, a także przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w ustępie poprzedzającym, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Inne organy administracji publicznej, w szczególności w przypadku: wezwania Państwa do złożenia wyjaśnień lub zeznań albo do dokonania innych czynności, związanych z toczącym się przed Administratorem postępowaniem, kiedy zamieszkują lub przebywają Państwo w innej gminie lub mieście; w przypadku przekazania ze względu na właściwość rzeczową lub miejscową Państwa sprawy do innego właściwego organu administracji publicznej;
  2. Inni uczestnicy postępowania w przypadku kiedy wymagają tego przepisy prawa, Administrator zawiadomi wszystkie osoby będące stronami lub posiadające interes prawny w sprawie;
  3. Podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest Gmina Tyczyn.
  4. Operatorzy systemów teleinformatycznych, z których to systemów teleinformatycznych Administrator może uzyskiwać dane takie jak np. informacje dotyczące numerów ewidencyjnych nieruchomości z systemu teleinformatycznego GEO INFO.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego
    w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem.
Pani/Pana dane nie będą przedmiotem decyzji wydawanych w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2020-05-04
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2020-05-05 09:57
Modyfikacja Klaudia Skoczylas-Kopiec 2020-05-05 09:58
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: bip@tyczyn.pl
Wygenerowano: 23 czerwca 2021r. 13:48:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.