Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu XV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn

Tyczyn, dnia 17.01.2023 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA TYCZYNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu XV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn.
 
     Na podstawie art. 11 pkt 7 i art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w zw. z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXIV.239.21 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 23 kwietnia 2021 r.
zawiadamiam
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu XV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn, obejmującej obszar położony w miejscowości Kielnarowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 stycznia 2023 r. do 16 lutego 2023 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn, pokój nr 18 lub 19, w godzinach pracy urzędu oraz przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Tyczynie pod adresem: https://www.bip.tyczyn.pl.
Zainteresowani mogą zapoznać się z ww. projektem zmiany Studium w godzinach pracy urzędu oraz przez stronę internetową. Wyjaśnienia do projektu zmiany Studium można również uzyskać telefonicznie pod numerem 17 2219310 wew. 18.         
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie XV zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 lutego 2023 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, w sali konferencyjnej.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi do projektu zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można składać w formie papierowej do Burmistrza Tyczyna na adres ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn lub w formie elektronicznej na adres: tyczyn@tyczyn.pl albo przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2023 r.
 
Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Burmistrz Tyczyna.
 
Burmistrz Tyczyna
Janusz Skotnicki
 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania zmiany Studium.
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Tyczyna, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18. Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: daneosobowe@tyczyn.pl lub pisemnie na adres Administratora.  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany studium i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych z Administratorem. 4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną. 5. Wnoszącym uwagi  przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Podanie przez wnoszących uwagi danych osobowych jest obowiązkowe, a odmowa ich podania będzie skutkowała pozostawieniem uwagi bez rozpoznania. 7. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrzysztof Zawiła - Inspektor2023-01-17
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2023-01-17 14:08
Modyfikacja Klaudia Skoczylas-Kopiec 2023-01-24 15:39
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: sekretariat@tyczyn.pl
Wygenerowano: 13 kwietnia 2024r. 08:30:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.