Przejdź do treści
Urząd Miejski w Tyczynie
Herb Tyczyna
bip.gov.pl

Burmistrz Tyczyna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Tyczyn na rozwój sportu na rok 2024

Ogłoszenie
 
Na podstawie Uchwały Nr LIV/387/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn (Dz.Urz.Woj. z 2010 r. nr 135, poz. 2789)
 
Burmistrz Tyczyna
ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Tyczyn
na rozwój sportu na rok 2024
 
I. Zakres zadania
 
Z budżetu gminy mogą być dofinansowywane zadania z zakresu rozwoju sportu wpływające na poprawę warunków uprawiania sportu, lub zwiększenia dostępności mieszkańców do działalności sportowej.
 
Z dotacji celowej mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
 1. realizacji programów szkolenia sportowego, z uwzględnieniem wynagrodzeń dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia do przygotowywania zawodnika lub zawodników danego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu,
 2. ubezpieczenia zawodników,
 3. zakupu sprzętu sportowego,
 4. pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestniczenia w tych zawodach wraz z wyżywieniem zawodników,
 5. pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 6. sfinansowania stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
 7. kosztów pośrednich (np. obsługa księgowa, utrzymanie rachunku bankowego), związanych
  z realizacją zadania stanowiące maksymalnie 10 % wysokości dofinansowania,
 8. pokrycia kosztów utrzymania zawodników nie będących mieszkańcami gminy Tyczyn do wysokości 25% przyznanej dotacji.
 
Z dotacji celowej nie mogą być finansowane ani dofinansowane w szczególności:
 1. transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
 2. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub lub zawodnika tego klubu,
 3. zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 4. koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy
  o udzielenie dotacji.
 
 II. Zasady przyznania dotacji
 
O dotację może ubiegać się klub sportowy posiadający osobowość prawną, prowadzący statutową działalność sportową i działający na terenie gminy Tyczyn. Zlecanie zadań odbędzie się w formie dofinansowania jego realizacji, maksymalnie do wysokości 90 % całego zadania. Dotacja zostanie przyznana na podstawie złożonego wniosku i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczania się po wykonaniu zadania.
 • Wniosek powinien zawierać w szczególności: dane podmiotu ubiegającego się o dotację, opis zadania /termin realizacji, kosztorys przewidywanych kosztów realizacji zadania, rzeczowy oraz osobowy wkład własny w realizacje zadania/, dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie wniosku /informacje dotyczące współpracy klubu z gmina Tyczyn, osiągnięcia sportowe klubu/.
 • Do wniosku należy dołączyć: aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego oraz          aktualny statut.
 • Wniosek należy składać na formularzu zgodnym z Uchwałą Nr V/41/11 Rady Miejskiej             w Tyczynie z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały LIV/387/10 Rady Miejskiej        w Tyczynie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn /Dz.Urz.Woj. z 2011r., nr 43, poz. 909/. Wzór wniosku do pobrania w Urzędzie Miejskim w Tyczynie lub na stronie internetowej www.bip.tyczyn.pl w zakładce Organizacje pozarządowe. Kompletne wnioski należy składać w terminie
  do 11 października 2023 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul Rynek 18.
 • Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Burmistrz Tyczyna po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem podejmuje decyzję  
  w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy Tyczyn w formie zarządzenia. Decyzja Burmistrza Tyczyna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 • Przy ocenie złożonych wniosków brane będzie pod uwagę:
- znaczenie zgłoszonego zadania dla rozwoju sportu na terenie gminy Tyczyn,
- wysokość środków budżetowych przeznaczonych na rozwój sportu,
- przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia,
- doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą,
- dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy.
 • Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu zadania.
 • Termin realizacji zadania od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r.
 • Burmistrz Tyczyna zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru wniosków bez podania przyczyn.
 • Wyniki naboru wniosków podane będą w terminach:
-  do dnia 31 października 2023 r. pod względem formalnym,
- do 14 dni po uchwaleniu budżetu gminy Tyczyn na rok 2024 pod względem merytorycznym       z podaniem wysokości przyznanej dotacji na realizację zadania.
 • Ogłoszenie o wynikach naborach wniosków opublikowane będzie:
- w BIP-ie  www.bip.tyczyn.pl w zakładce Organizacje pozarządowe,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie.
Informacje o naborze wniosków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyczynie lub pod numerem telefonu 17 23 04 937.
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Tyczynie
WytworzyłKrystyna Knutel - inspektor2023-09-19
Publikujący Klaudia Skoczylas-Kopiec 2023-09-19 13:53
Urząd Miejski w Tyczynie
Urząd Miejski w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn , tel. (0-17) 22-19-310 , e-mail: sekretariat@tyczyn.pl
Wygenerowano: 06 grudnia 2023r. 14:39:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.